Zlatá cena, touha nežít v utajení

muž, 60 let, 10/11/2019

Vrátil jsem prezidentovi Zlatou bulu a z hromady řádů jsem si vzal svůj řád, který mi patří, vypadalo to jako veliký zlatý domeček, pak jsem řekl že už nechci žít v utajení a že končím službu – něco jako agent CIA, jako kdybych byl, nebo něco takového A potom jsem čekal nahý na Železniční drezínu, která přijela, aby mě někam odvezla někam mezi lidi, kde jsem byl zase v utajení.

VÝKLAD SNU:

Prezident v tomto snu zřejmě představuje nějakou nejvyšší vnitřní „autoritu“, nějaký vyšší smysl pro řád a pořádek ve Vašem nitru. Odmítáte nějaké „ocenění“ z nitra, týkající se jistých vzácných kvalit (možná něco, co Vám ještě psychicky nenáleží), a smíříte se s tím (přijímáte vnitřně) to, co Vám skutečně náleží. Je to jakési „hodnocení“ či „ocenění“ z hlediska Vaší duše (nějakého vyššího řádu ve Vaší psychice), a tím je „zlatý domeček“.

To je velmi zajímavé, protože „zlatá“ představuje nějaké Vaše vzácné schopnosti, kvality, dosažení určité míry klidu a harmonie v sobě, jakýsi stupeň uzdravení a obnovy (spirituálně, možná i fyzicky) a zbavení se určitých omezujících věcí (negativních myšlenek kupříkladu) v sobě. „Dům“ je nitro – takže určitého stupně těchto kvalit (viz vše, co představuje „zlatá“) jste dosáhl ve svém nitru, a Vaše duše/nitro Vám za to děkuje. Jde o „ocenění“ za práci na sobě…

Dále sám zjišťujete, že se chcete změnit, ukončit určitou svou „roli“, jakou sehráváte v reálném životě. Je to tedy známka nějakého dosažení dalšího psychického vývoje. To jen potvrzuje „nahota“, znamenající, že chcete odložit svou „personu“ (tj. masku, kterou nosíme na veřejnosti, abychom se zavděčili druhým a splynuli s davem, atd.), toužíte po tom, žít více v pravdě vůči sobě, nežít ve lžích a přetvářkách, žít opravdově, odkrýt svou skutečnou povahu a osobnost, odhalit své pravé Já…

Nicméně zároveň Vaše snové Já vnímá, že tím byste odkryl i svou zranitelnost, možná máte i obavu, že takové „odhalení“ je nevhodné, že Vás lidé nepřijmou takového, jaký jste doopravdy… A tak zkrátka podlehnete opět tomuto sociálnímu tlaku, a opět začnete skrývat svou přirozenost, a opět jste tam, kde jste byl předtím (podléhání tlaku veřejnosti, zahalování své skutečné podstaty, nasazení masky, aby Vás ostatní přijímali, přetvářky, atd.). Zakryl jste tedy opět touhu své Duše (skutečného Já, Vyššího Já v sobě), a podlehl jste tlaku „kolektivního vědomí“ (tj. vlak ve snu), tedy veřejnému mínění, přetvářkám, nesdělování skutečných pocitů, atd.

Sen Vám naznačil, po čem skutečně toužíte (po čem touží Vaše Duše), a co je smysluplné, ale Vaše okolí, sociální tlaky společnosti, lidé vás převálcovali… Sen Vám naprosto jednoznačně naznačuje, že je možné vymanit se z tlaku okolí a být sám sebou, nepodléhat lidem kolem, nežít v přetvářce, atd., a že se Vám to může podařit, když budete na sobě i nadále pracovat (tj. sebeuvědomování, cesta individuace), neboť už jste jednou tohoto osvobozujícího stavu (nakrátko) dosáhl.

Černá ponorka a zářivý poklad v moři

                                                                    žena, 56 let, 12/8/2019

Z nějakých zpráv jsem se dozvěděla, že se hledá potopená ponorka. Najednou jsem stála na břehu moře. Voda byla průzračná a úplně klidná, bez sebemenších vln. V moři nebylo nic, ani ryby, jen hladké písčité dno. Viděla jsem, že dno se zpočátku jen pozvolna svažuje, ale kousek od břehu prudce klesá do závratné hloubky.

pexels-photo-457881

Tam, kde se klesání zastavilo a dno se začínalo znovu zvedat, jsem díky křišťálově čisté vodě uviděla hledanou ponorku, skoro celou zapadlou v písku. Vlastně z ní byly vidět jen dvě „věže“ a mezi nimi kousek trupu. Měla černou barvu a viděla jsem ji zcela jasně. Byla obrovská. Pak jsem si všimla, že vlevo od ponorky v té obrovské hloubce jsou dvě velké, zářivé hromady, každá z nich ještě větší než ponorka. Uvědomila jsem si, že je to poklad obrovské ceny. Zahlédla jsem, jak od jedné zářivé hromady odplouvá potápěč a vynáší nepatrný kousek pokladu na hladinu. Znenadání jsem věděla, že potápěč patří ke skupině nejbohatších lidí na světě a následně mnou projelo poznání, že nejbohatší lidé světa vděčí za své bohatství tomuto pokladu, o kterém vědí jen oni. Necítila jsem závist, spíš hrdost nad tím, že se mi podařilo nalézt to, co jiní tolik hledají a zároveň jsem odhalila tak obrovské tajemství.

 VÝKLAD SNU:

Tak to je moc krásný sen, opravdu velmi spirituální, odkrývající hlubokou moudrost.

V úvodu snu Vás racionální mysl navede k hledání „ponorky“, která je kdesi potopená. A náhle se ocitnete na místě, kde „ponorku“ spatříte. Pojďme si postupně rozebrat symboly a rozklíčovat poselství Vašeho snu, které je pro Vás velmi důležité.

Moře je symbolem nevědomí, je to čistá nevědomá energie… jinými slovy, jsou to nejhlubší vrstvy psychiky, o nichž nemáme ani ponětí, ale přesto nás velmi mocně ovlivňují v životě, aniž bychom to tušili. Ve snu se tudíž ocitnete poblíž těchto nejhlubších vrstev ve Vás. A taky sama dobře vnímáte onu obrovskou, závratnou hloubku (Vaší psychiky)…

Součástí těchto nevědomých vrstev je ona „ponorka“ – ta představuje mocné pocity a naléhavou potřebu vaší duše zkoumat tyto nejhlubší roviny psýché. Jen „ponorem“ (např. techniky pro sebeuvědomování, meditace, všímání si svých skutečných pocitů, vnímavost, vhledy, atd.) je možné začít zkoumat sebe sama. (Již naši předkové věděli, jak moc je důležité zabývat se sebepoznáním, např. nápis na starořecké věštírně v Delfách zněl „Poznej sám sebe“.) (Mimochodem, sebepoznání je zároveň léčebným procesem na velmi hluboké úrovni.)

Ponorka je tedy symbolem pro zkoumání vnitřního obsahu naší psýché a vnitřní moudrosti, je to schopnost setkat se s hlubokými pocity a zkušenostmi v našem nevědomí. Navíc „věže“ na ponorkách symbolizují jednotu a syntézu osobnosti, rovnováhu protikladů a zkrátka rozvinutou osobnost. Toho lze dosáhnout opět oním „ponorem“, viz výše.

Písek – na němž stojíte, a v němž je ponorka uvízlá – symbolizuje určité vzdorování v souvislosti s prací na sobě (tj. sebeuvědomování, sebepoznání či cesta individuace), jakousi váhavost, a zároveň odmítání ze strany Vaší racionální mysli.

Nalevo (tj. opět symbol pro něco nevědomého, co si běžně v životě vůbec neuvědomujete) vnímáte zářivý „poklad obrovské ceny“. Zářivý poklad je symbol jakéhosi „Středu“ naší bytosti, úplného bytostného Já (Duše), je to to nejcennější, co máme, a co je ukryto hluboko v nás. Jako kdyby cílem našeho života bylo – kromě pozemských cílů, běžného života, atd. – „získat“ poklad, vzdát se všeho povrchního v životě a najít „vnitřní poklad“ v hloubce naší psychiky/Duše.

Sen Vám chce sdělit ještě více, a ukáže vám symbolicky postavu potápěče – tj. symbol pro „hledajícího“ člověka, který je na cestě sebepoznání, to jste vlastně Vy sama, coby jedinec, hledající pravdu v sobě. To je opravdu nádherný symbol, kdy člověk, který je na cestě poznání sebe sama, vynáší na povrch (do vědomí) část nějakého poznání/moudrosti… jako kdyby našel v sobě část nějaké moudrosti, uvědomil si něco ze své podstaty/Duše, byť je to jen nepatrný kousek, ale i tak má toto poznání nesmírnou cenu.

Na závěr snu sama říkáte: „Znenadání jsem věděla, že potápěč (tj. člověk, který pracuje na svém sebepoznání) patří ke skupině nejbohatších lidí (tj. vnitřně nejbohatších, vnitřně nejspokojenějších) na světě a následně mnou projelo poznání, že nejbohatší (tj. vnitřně nejbohatší, skutečně nejšťastnější) lidé světa vděčí za své bohatství (vnitřní štěstí) tomuto pokladu (sebepoznání), o kterém vědí jen oni (člověk to musí poznat sám, je to nesdělitelná zkušenost).“

 

ČERVENÁ

 • barva života, symbol věčně se obnovujícího života, cesta moudrosti, cesta ženy
 • silné emoce a city – vášeň, láska, chtíč, také zlost, síla, útočnost… Snící má nedostatek citu, lásky, červená ve snu to doplňuje…
 • představuje energii 1. čakry, snícímu chybí energie a potřebuje se energeticky dobít (aktivní barva). Pohyb vpřed, potřeba tvoření, zapálení pro věc, elán a nadšení.

balloon-2070656__340

VÝRAZNĚ ZÁŘÍ ČERVENÁ: tzn. že psýcha je připravena k akci, odevzdanost či ohrožení, též utrpení (hlavně city ve vztazích), vášeň

JASNĚ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): vášeň a láska těch osob, které mají toto oblečení na sobě

MÍRNĚJŠÍ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): láska, srdce, milosrdenství…

Růžová

 • znamená radost z fyzického pohybu, uvolnění, nadšení ze svého výkonu, zdraví těla…

Kombinace s červenou

KOMBINACE ČERVENÁ + BÍLÁ: vyjadřuje ženský kult („krev a mléko“)

KOMBINACE ČERVENÁ + MODRÁ: vyjadřuje dvojici protikladů

Špinavá červená (zčernalá)

 znamená nenávist, vztek, povyšování se, nepochopení, též opovrhování sebou, neschopnost bránit se manipulaci, nedávání lásky sám sobě. Též může znamenat pokus o sebevraždu, omezování svobody, upírání lásky. Také útoky od jiných lidí (v minulosti, přítomnosti, budoucnosti).

china-red-1006697__340

POROD DÍTĚTE

Jako u každého symbolu, i zde se promítá více významových rovin. Záleží na dalších okolnostech a detailech, které se objeví ve snu. Jen na základě celkového obsahu snu (a také životních událostí snícího, co právě prožívá, atd.) je možné rozhodnout, který význam je obsažen ve snu. Níže uvedené body jsou tedy spíše orientační, je třeba vybírat na základě celkového pochopení snu. Navíc se tato symbolika dotýká velmi jemných pochodů v nitru, které nejsou na první pohled tak patrné.

baby-1531059__340

 • SNÍCÍ RODÍ:

– v životě „snícího“ se „rodí“ nový aspekt – něco, co předtím v životě neznal, se mu objeví v životě, s velkou šíří možností… Něco v životě „snícího“ poroste (poměrně rychle), takže to bude v životě patrné. Je to něco jako zrození nového a šťastnějšího JÁ. Postupně se budou v životě objevovat nové schopnosti. Je také důležité si všímat, kam bude v reálném životě směřovat pozornost „snícího“ (co nově upoutá pozornost, co nového nás zaujme a ohromí, atd.)

 • OBTÍŽE SPOJENÉ S PORODEM:

– může znamenat naše pocity osamocenosti a zranitelnosti v současné době. Příčinou je, že se máme vyrovnat se svou vlastní existencí (možná jsme nebyli chtěni, nechtěli jsme se narodit, atd.).

– může též znamenat náš současný strach ze smrti.

 • RODIT V BOLESTECH:

– s největší pravděpodobností to představuje tvůrčí proces v nás samých, kdy se doslova v bolestech „rodí“ naše nové (zralejší) JÁ – a to je většinou bitva. To NOVÉ v našem životě se někdy rodí v bolestech.

 • RODIT Z ÚST:

– představuje způsob, jak umožnit „vyšším životním silám“, aby se v nás zrodilo něco nového… zároveň poděkování životu, že v nás nechává zrodit něco nového.

 • OPAKUJÍCI SE SNY O PORODU:

– může jít o naši vnitřní (biologickou) potřebu mít dítě

– může znamenat, že jsme velmi tvůrčí osobnost, a neustále se v nás „RODÍ“ nové ideje, myšlenky, nápady, atd.

 • ZROZENÍ DÍTĚTE:

– vidíme-li zrození, může to znamenat, že jsme svědky nějakého nového začátku a přeměny… kdy se v nás, v našem nitru, rodí nějaký nový aspekt bytí… Tzn. začátek nového způsobu života – ať už ve formě nějakého nového postoje, přístupu, naší nové schopnosti, či nápadu na nový projekt… Zároveň zaniká to staré (což může vyvolávat pocit bolesti).

– také může představovat novou fázi zralosti, nový stupeň růstu (individuační, tedy sebepoznávací proces). Jde tedy o velké změny v životě, které probíhají po dlouhou dobu.

– může jít o „nezpracované“ bolestivé vzpomínky na vlastní zrození (traumata).

 • CHLUBIT SE NAROZENÍM DÍTĚTE:

– může znamenat, že máme potíže se zodpovědným rodičovstvím, je na nás se s tím vypořádat a být zodpovědnější rodič, zaměřit se na důležité věci, atd.

baby-1538342__340

 • PORODIT ZÁŘIVÉ/ZÁZRAČNÉ DÍTĚ:

– zrodí se v nás to, co je v nás nejlepší. (V reálném životě se zabýváme hlubšími záležitostmi, což má vliv i na procesy v našem nitru.) Z nejhlubších psychických zdrojů v nás se zrodí něco nového, počátek budoucí zralosti. „Božské“ dítě má mimořádný význam.

 • ZROZENÉ DÍTĚ:

– představuje zrození „nového života“ v nás… nově zrozenou celistvost v našem nitru. Dítě představuje naše nové nadání, nové možnosti, nový přístup k životu (něco vidíme jinak). Obsahuje hodně energie, které tím „zrozením“ získáme. Něco nového v nás poroste… nadějné vyhlídky do budoucna.

– rodí se v nás vnitřní zralost, větší oduševnělost, zralejší osobnost

– může též znamenat, že zde existuje možnost, že se v nás může zrodit něco nového.

 

OPERACE BŘICHA

žena, 25 let, 27/1/2017

Zdravím, zajímal by mě výklad mého snu. Zdálo se mi, že mi byl vyřiznut bok do takového jakoby obdelníku, nevím důvod, každopádně mi chybělo i něco z břicha. A já si vybavuju jak na t y mé části zírám. Tak jsem pak prosila toho, kdo tam byl se mnou ať mi to tam dá zase zpět, tu operaci jsem i cítila. Ne bolest, ale to, že nejsem jakoby kompletní a ten člověk mi to šije zpět. U té operace jsem se probudila… Podotýkám, že se na horory nedívám.Děkuji moc za vyložení, co by mohl sen značit.

operace

VÝKLAD SNU:

Pokud to není vzpomínka na skutečnou operaci, tak jde o upozornění vaší psýchy, že je třeba něco napravit ve vaší psychice. BOK/BŘICHO znamená nějaké vnitřní, psychické zranění či pocit ohrožení. (Nabízí se zde více možností výkladu: jde o nějaké negativní zážitky v životě z poslední doby = např. zranění kvůli silné kritice, cítíme se špatně kvůli pomluvám, očerňování, cítíme křivdu, též potíže ve vztahu, pocit ohrožení, něco nemůžeme psychicky strávit, slovní napadení, emoční útok, atd.)

Psýché toto „vnitřní zranění“ odebírá ve tvaru OBDÉLNÍKU. To je zajímavé, neboť obdélník je symbolem celku, kdy jsou 4 základní psychické funkce vyrovnané, kdy je dosaženo harmonie. Něco bylo třeba ve vaší psychice odstranit – nějaký vnitřní, psychický postoj byl zraněný, došlo u vás k nějakému vnitřnímu ohrožení, atp. Také to vypadá, jakoby něco nebylo strávené nebo vám něco leželo v žaludku. Jde zkrátka o střet s tvrdou realitou… a takhle to vyhodnotila vaše psychika.

Vy jste si však uvědomila své vlastní zranění, a léčivá síla vašeho nitra vám přichází na pomoc… Je to vlastně i výzva zaujmout správný postoj k nějakým problémům, které jsou příčinou zranění. Tím „vyléčením“ se stáváte zase kompletní, celistvá, něco se ve vaší psychice uzdravilo.

REAKCE KLIENTKY:

Mockrát Vám děkuji. Asi už vím z čeho se sen opravdu skládal. Negativních zážitků jsem teď posl. půl rok měla opravdu hodně – ztráta rodiny jako celku, práce, dokonce teď čerstvé úmrtí v rodině, bylo toho spoustu…. Pokud je tomu tak… tak by to opravdu sedělo. A jsem opravdu překvapená jak jste z toho snu dokázala tohle vše vyčíst. Opravdu. Je fakt, že už jsem na tom psychicky opravdu lépe, takže jsem ráda, že i to se v tom snu našlo.

OVEČKA V BEDNĚ

  žena, 42 let, 16/1/2017

Jsem v naší ZŠ a přihlašuji se na maraton. Dostávám číslo které nevím a vybíhám, běží se mi krásně lehce, jako bych necítila tělo a to běželo samo. Cestou s kopce potkávám maminku některého z dětí ze školy, moc mi děkuje za to, co jsem pro ní udělala, že je to pro ní moc důležité. Říkám, že to byla maličkost a samozřejmost, dává mi 2 000 korun, nejdřív je nechci vzít, ale pak je vezmu se slovy, že se budou hodit. Běžím dál, doběhnu na náves na které začíná řemeslný trh.

ovce

Zaběhnu dovnitř do dvora a zastavím se u stánku, kde najdu ovečku schovanou v bedně pod dekou. Hladím ji a ona se chce proběhnout kolem, ale paní co jí patří  jí to nedovolí a poroučí jí jako cvičenému psovi. Vrátí jí do bedny a já jdu k vedlejšímu stánku a zaujme mě šál z ovčí vlny šedo béžovo oranžové barvy, paní mi ukazuje zvláštní způsob omotání kolem hlavy. Vybíhám ven a potkávám bráchu, diví se, že běžím maraton a chce , abych vzala s sebou psy, nevím jestli jeho, nebo moje, aby se proběhli. Odmítám s tím, že se musím soustředit na sebe a na silnici a vybíhám ze vsi do krajiny.

VÝKLAD SNU:

Začátek snu ukazuje prostředí „školy“ (tj. něco jako „škola života“, kde se ocitáme většinou tehdy, když v něčem v životě „zaostáváme“, hledáme rady moudřejších). Přihlásíte se k jakési „zkoušce/testu“ – ke zkouškám se přihlašujeme tehdy, když o sobě zbytečně pochybujeme, a sen tedy naznačuje, že bychom měli více věřit svým schopnostem. Zkouška ukazuje, že Vás čeká cenná životní lekce. A skutečně tomu tak je, neboť onou „zkouškou“ je maratón. Co přesně je maratón? Proč Vám sen vybral právě tento symbol jako Vaši zkoušku? Maratón je „běžecký závod na 42,195 kilometrů“, tedy 42 km! Takže něco jako váš dosavadní běh životem, vzhledem k Vašemu věku (42 let).

Zřejmě jste dosud v životě splnila vše, co jste měla, neboť se Vám běží „krásně lehce“… což znamená, že jste v dobré kondici, máte energii a odhodlanost. Lehkost pohybu je způsobena rozšířeným vědomím (zřejmě v životě zažíváte „rozšířené vědomí“, tzn. máte větší nadhled, vidíte více souvislostí a znamení v životě, atd.) a Vaším psychickým pokrokem.

Cestou zažíváte různé situace – které podle všeho vystihují to nejzásadnější, čím jste si v životě prošla z hlediska psychického a duchovního vývoje. Nejprve jste v „krajině“ (ve svém nitru) s (Vaším) pozitivním světonázorem, uspokojivými emocemi, jistým životním úspěchem – sen to hodnotí jako pochvalu toho, čím jste si prošla, tedy něco jako pochvala Vaší životní cesty.

Stejně jako v životě, je to „cesta“ dolů/nahoru. Při jednom sestupu dolů (může to znamenat sestoupení ze žebříků příležitostí, anebo jenom „proplouvání“ životem) se setkáte s jistým pomocným aspektem (součást Vašeho Já), který Vám děkuje za vše vykonané, a dostáváte odměnu v podobě získané energie (vnitřní energie). 2000 je totéž, co číslo 2: tzn. symbol vyrovnanosti, statického stavu, ale též duality a dvojakosti, též to poukazuje na naše vnímání, že se nepovažujeme za dost dobré, možná posuzujeme i druhé lidi, vina/stud, atd. (To znamená, že ještě v sobě – z hlediska vyššího duchovního/psychického vývoje – zažíváte dualitu, hodnocení sebe/druhých, atd., nikoli Jednotu a harmonii, k níž lze dojít jedině cestou práce na sobě samé.) Nicméně je to přínos pro Vás, získáváte tak zaslouženou „energii“. Tady mě ještě napadá – vzhledem k testu „maratonu/hodnocení života“ –  že tato událost pravděpodobně znamená jakési zhodnocení Vaší pozitivní stránky, tím je Vaše ochota pomoci druhým, berete pomáhání jako samozřejmost (asi se to prolíná i s Vaším zaměstnáním zdravotní sestry), Vaše nezištná ochota pomáhat, která je pro jiné velmi důležitá… Taková jste.

Další situace, ve které se ocitnete ve Vašem „testu“, je zcela zásadní – neboť se ocitnete ve svém nitru v jakémsi pomyslném menším „středu“ vaší osobnosti, a střetáváte se opět sama se sebou – se svými vlastnostmi a s tím, co se týká každodenní reality, kontaktu se světem obecně, vztahů k lidem obecně (nikoli přátelé a rodina), jakási komerční stránka života (čili vztah k naší „moderní, spotřebitelské, konzumní“ společnosti). Nalézáte „ovečku v bedně“, což je důležitý moment ve snu. Co to přesně znamená?

„Bedna“ je symbol pro to, co skladujeme uvnitř sebe (vzpomínky, emoce, zážitky), zavřená bedna je to, to co ukrýváme před sebou či ostatními, co jsme prožili a uzavřelo se to v nás, co ze strachu ukrýváme, sebezapírání, atd. „Zvíře“ představuje naše instinkty, takže „zvíře v bedně“ znamená, že schováváme své instinkty, určité naléhavé instinktivní potřeby, a nechceme, aby byly odkryty… Ovečka představuje především „tupou podřízenost“ davu/společnosti, která se projevuje bezvýhradnou poslušností a oddaností, podřízením se davu, tj. jeden z davu, přizpůsobení se obecně rozšířeným názorům a sociálním tlakům (též to znamená pasivitu ženy, zranitelnost, ženské pocity o sexualitě). Tzn. že sama v sobě jste objevila něco, co je (celý život) skrývané (co asi bylo dosud skrývané i Vám, tzn. dosud jste si to vůbec neuvědomovala) – nyní jste přišla na to/uvědomila jste si, že v sobě skrýváte to samé, co většina lidí – podřízení se společnosti, jeden z davu, chovat se jako všichni ostatní… tedy „OVEČKA V BEDNĚ“. (Lidé se tak chovají ze strachu, aby nevybočovali, a byli jeden jako druhý, atd.)

Ale pro náš vývoj je potřeba, abychom byli celiství, přijali jak světlé, tak své temné stránky, abychom se individuálně rozvíjeli a naopak vybočili z řady a z davu… A Vy jste tohle konečně objevila… to, co většina lidí nezjistí za celý život. Výborně! Nicméně přísný a ostrý „kolektivní hlas“ společnosti na Vás ještě dopadá, a „ovečka/slepá poslušnost“ se opět skryje ve Vašem nitru.

„Řemeslné stánky“ s vlnou/ošacením, atd. poukazují na „duchovní cestu žen“, takže tím sen naznačuje, co dělat v životě dál… Znovu se zde setkáváte se symbolem „ovčí poslušnosti“, jen v jiné podobě. Dokonce vám nějaký „pomocný aspekt“ ve Vás samotné ukazuje, že tato „stádní poslušnost“ má spojitost s myšlením! Ano, takovýto „ovčí/stádní“ postoj ovládá naše myšlení, aniž bychom si toho byli vědomi, jednáme tak, chováme se tak – jsme však kolektivně ovládáni. Není v tom nic individuálního.

V této pasáži je symbolika velmi bohatá, naznačím alespoň bodově: – šála/krk/hlava = to vše jsou symboly pro myšlení, – vlna = zisk, větší výdělek, – šála z ovčí vlny (na krku, na hlavě) = „stádní poslušnost“ je v našem myšlení, – oděvy = jaký postoj chceme v životě prezentovat, společenská role, – šedá = nešťastná či bezbarvá existence, denní rutina, morbidní myšlenky, nevidíme jasně, – béžová = opatrnost, nevybočovat, být ovce, nebudovat, materiální život, nespokojenost se sebou, hledat viníky, nebýt zodpovědný za svůj život, – oranžová = energie a zdraví, důraz na zdraví (zdravá strava, vitamíny), služby druhým na úkor sebe, nedostatek odpočinku, stres… též láska, mír, energie, soulad.

Takže motiv s „ovčí poslušností“ se objevuje 2x: Jednou jako ovce vrácená do bedny (zůstává tak ve Vašem nitru) a podruhé jako ovčí šála s možností omotat si ji kolem hlavy (stále ve Vašem myšlení, ale už ne tak silně, neboť si ji neberete, nekupujete… jen to vidíte). Navíc se kromě šedivosti a poslušnosti objevuje i jiná energie – oranžová: to je příslib jakéhosi „probouzení“ ze šedě/ovčí kolektivní poslušnosti, tedy jakési hledání harmonie, zdraví, atd.

Hledáte cestu ven – jak se dostat z oné „kolektivní poslušnosti“, kde lidé jednají jako ovce, jeden z davu (což je většina lidí na Zemi), nikdo nechce vybočovat, co má jeden, chce i druhý, touha po zisku, atd… prostě konzumní způsob života. Vy jste na to přišla, objevila jste to v sobě, a nejste s tím spokojená, proto jdete dál… hledáte dál. Odmítáte i jakousi „psí věrnost/poslušnost“ a vydáváte se na cestu do neznáma. „Musíte se soustředit sama na sebe“, jak říkáte. Měníte svůj postoj k životu – na základě Vašeho individuálního rozhodnutí, na základě Vašeho nitra, Vás samé – jste otevřená novým dojmům a zážitkům, a vydáváte se na cestu „individuace“, tj. individuální rozvoj bytosti (úplný opak od stádního myšlení většiny lidí).

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Sen Vám předkládá dosud prožitý život, čeho jste dosud skutečně dosáhla v rámci svého rozvoje – na základě toho, jak duše/nitro vidí Váš vývoj, nikoli z hlediska „konzumního“ způsobu života (kde se cení úplně jiné hodnoty, zisk, atd.). Ve svém „testu/hodnocení“ se nejprve střetáváte s poděkováním za pomáhání druhým (to asi může znamenat Vaši profesi zdravotní sestry), a poté svým vztahem ke světu/kolektivnímu vědomí (přizpůsobování se, součást davu… ). Nakonec sama nacházíte řešení… Jak sen jasně ukazuje, vykročila jste na cestu „individuace“ (sebepoznání), a to se nepodaří mnoha lidem… Je to jako byste „procitla“ nebo se Vám otevřely oči, a již nechcete být součástí většinového „stáda“. (O cestě individuace hodně píše např. C. G. Jung.)

REAKCE KLIENTKY:

Krásný den,
moc děkuju za tenhle výklad. … /Osobní info vynecháno/… Takže sen vlastně říká, že i přes mé občasné nejistoty, je to tak správně a mám jít svou vlastní cestou dál. Děkuju, je to pro mne důležité.

PROMĚNĚNÝ ZÁŘIVÝ HAD

                                                                    žena, 42 let, 15/1/2017

Je léto, koupu se na chatě v rybníku a je mi fajn. Najednou vidím, jak ke mně připlouvá  had s velkou hlavou, proplouvá kolem mně, vůbec se nebojím spíš jsem zvědavá a volám na ostatní u chaty a ve vodě “ Koukejte užovka a má velkou hlavu „. (Barva nenápadná hnědá nebo zelená, nebo kombinace, spíš hnědá, tmavší.)

grass-snake-1974887__340

Je tam víc osob, asi moje původní rodina, rodiče, brácha, sestra, ale tím si nejsem jistá, kdo. Had (nyní velký, silný) se vyplazí před naší chatu a je vidět, že v sobě má bouli, spolknutou potravu.

Vyzvrátí jí před sebe a je to velká placatá zeleně zářící ryba, září asi jako některé chaluhy v moři, a pak ji začne zase ukusovat po kouskách a požírat. Pak můj brácha vezme kus té ryby a dává mi jí před obličej “ Na, podívej se zblízka“. Odstrkávám ho se slovy “ Dej pokoj, otřel jsi mi jí o nos“. Hodí ji zpátky hadovi. Ten jí dopolyká a nevím, jestli odplul. Sen skončil doztracena.

Vzbudila jsem se s pocitem natěšenosti, na co přijdu.

 VÝKLAD SNU:

Na začátku snu je Vám ukázáno, kde se psychicky nacházíte ve svém životě – Cítíte se dobře, prožíváte takové emoce, jako v reálném životě, „je vám fajn“, dosáhla jste jisté psychické pohody. Jste na správné životní cestě, dost možná zažíváte (či budete zažívat) nějaký průlomový, pozitivní obrat v životě… Zároveň u vás probíhá jakási forma „sebeočistné“ procedury, odplavování „vnitřních nečistot“, čištění. Je to zároveň i jakási forma duchovní očisty, která je důležitá, abyste mohla vstoupit do nové životní fáze, je třeba se nejprve oprostit od negativních pocitů, zbavit se nečistot, které si neseme s sebou. Abychom v životě postoupili dál, je třeba se střetnout s našimi zápory a přijmout je, a to právě představuje tato fáze snu. (To vše je symbolizováno koupáním v rybníce.)  Voda zároveň představuje „nevědomí“ (tj. nejhlubší vrstva naší psychiky), takže očista přichází ze strany nevědomí – čili nejhlubší vrstvy nitra očišťují určité nečistoty, dochází k odplavení negativních vnitřních věcí. Čím více víme o vnitřním světě, tím lépe ve snu plaveme.

Životní obrat, naznačený v úvodu, je prezentován v další části snu: Setkáváte se tváří v tvář s jinou podobou nevědomí (had), čili velmi mocnou energií z hlubin nitra, z nejniternějšího středu, z nejspodnějších vrstev psýchy… tato velmi mocná energie se objevuje blízko Vašeho vědomí, dostává se na povrch, aby vám pomohla probouzet duševní stránku života, pomohla Vám ve vaší transformaci a změně, pomohla spojit protiklady/rozpory ve vás. Je to velmi mocná, vnitřní energie. To vše ukazuje, že se ve Vašem nevědomí začalo konstelovat něco hodně důležitého, co se teď pomalu začíná projevovat. (Může se to projevovat navenek i v reálném životě, ale může to také zůstat jen na niterné/energetické úrovni, takže to nemusíte v reálném životě postřehnout). Velká hlava hada naznačuje, že je tato nevědomá energie propojena více s vědomím, že je to nějak vědomě řízeno… Termín „ovka“ může naznačovat nějaký rychlý nástup, něco ve smyslu „“ to přichází…

Vaše vědomí (snové Já) je fascinováno nádherou tohoto zdroje energie, přicházející z nitra, a proto na ni upozorníte i další aspekty své bytosti (tj. další složky Vaší osobnosti, např. vaše názory, domněnky, představy, schopnosti, atd. = zapojíte tedy do tohoto vnímání celou svou bytost), což je ve snu prezentováno dalšími členy rodiny (tedy to jsou aspekty Vás samotné, oni prezentují části Vás samé).

Zajímavý moment nastává, když zdroj této mocné energie (je to stále součást Vás samotné, nejhlubší část Vaší psýché) ze sebe jakoby „vytvoří“ další část nevědomí – a tím je také velmi silný symbol (ryba), silný psychický obsah, silná duchovní energie, která má navíc terapeutické účinky (zelená barva), obnovuje vyrovnanost, hojí zranění, pomáhá načerpat vitalitu, pomáhá k vašemu sebepřijetí, obnově, pochopení, ocenění sebe sama a ozdravění mysli. To vše je „zrozeno“ ve vašem nitru, a tím, že to mocný zdroj energie opět přijme do sebe, dostává tím ještě silnější energii, která je léčivá, uzdravující… Celá tato scéna je velmi mocná, i Vy tím získáváte něco jako „duševní potravu, psychickou a životní energii“. Navíc zelená barva ryby naznačuje, že skrze pocity spokojenosti, kreativity a lásky v životě zažíváte nyní jakýsi mocný uzdravující proces, který vede k Vašemu osobnímu růstu a velmi pozitivní změně Vaší osobnosti.

Stěžejní moment snu je strávení ryby hadem – je to něco jako „obřad“… Znamená to proměnu, velmi zásadní proměnu Vaší osobnosti, a zároveň zjasněné vědomí. Možná si i v životě začnete uvědomovat, že budete některé věci vnímat jasněji, možná některé věci budete lépe chápat…

Zajímavé je, že had je nejprve ve vodě (tj. v nevědomí) menší, představuje pudovost a elementární život (hnědá, zelená), ale v kontaktu s elementem země zmohutní, nabývá na síle, což je ještě podpořeno pozřením ryby, přijmutím větší duchovnosti (zářivá zelená) a vůbec jeho proměny.

Vědomě se tomuto celému procesu, zdá se, trochu bráníte, nebo tomu spíše nepřikládáte takovou důležitost, jakou celý tento psychický proces, odehrávající se ve Vašem nitru, má… Proto Vám nějaký „pomocník“ (bratr), který přestavuje nějaký aspekt ve Vás (např. nějaké Vaše rozumové stanovisko, názory, nebo např. nějaká vaše vlastnost, shodná s bratrem), součást celého tohoto „zázračného“ procesu strčí takříkajíc „pod čumák“, abyste si to lépe uvědomila, ale i tak ještě nejste úplně vědomě „probuzená“, abyste vnímala skutečnou podstatu toho, co se ve Vás v této době odehrává. Mimochodem nos také znamená „intuici“, kterou nelze v běžném životě objevit silou (tisknutí ryby na nos), ale musí to přijít spontánně – tím, že si budeme uvědomovat, k čemu nás naše intuice navádí. Takže závěr snu je jakousi radou, co by pro Váš další vývoj bylo přínosem.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Celkově sen vypovídá o mocném psychickém a duševním procesu, který se ve Vás skutečně odehrál (či stále odehrává). Tím, že jste byla schopna (v poslední době) nějak na sobě v životě zapracovat, zbavila jste se negací (nějakých negativních programů). Udržela jste si pozitivní náhled na život a vůbec v životě asi (v poslední době) zažíváte pocity spokojenosti, asi i kreativity a lásky, tak došlo k hluboké proměně Vaší osobnosti – aniž byste to asi ovšem vědomě zaznamenala nebo si toho povšimla, jako byste to nevnímala… Nicméně vše ve Vašem nitru proběhlo, jak mělo, jste na správné cestě, rozvíjíte se duchovně a Vaše osobnost roste… Radou snu je věnovat více prostoru intuici, dát v životě na své pocity/intuici, naučit se více vnímat intuici…

 

Porozumění snům jako cesta sebepoznání

Sny jsou součástí našeho života, ať chceme nebo ne. To nemůže nikdo popřít. Je však pravda, že naše soudobá kultura není výkladům snů příliš nakloněná (v porovnání se starověkými civilizacemi), a že se o ně nejvíce zajímají ti, kterým se zdá hodně snů, nebo ti, kteří chápou, že sny souvisí se sebepoznáním. Nejen těm druhým je věnován tento článek.

Co nám sny odhalují?

Sny nám ukazují především to, co se odehrává v našem nitru. Co se SKUTEČNĚ odehrává v našem nitru. Často totiž vnímáme své niterné pochody zkresleně nebo spíše nevnímáme své nitro vůbec. Co se v našem nitru skutečně odehrává, je pro nás často velkou neznámou… a to doslova. Sny nám pomáhají nahlédnout „pod pokličku“, zjistit, co se děje v našem podvědomí i nevědomí, jací skutečně jsme uvnitř… Ve snech se lze např. střetnout tváří v tvář s naším „Stínem“, rozpoznat své negativní stránky či se setkat s „Animou/Animem“ a rozpoznat tak hlubší aspekty sebe samých. Skrze sny si můžeme uvědomit, jak hlubokou osobností jsme a jak málo se známe.

sleeping-89197__180

Proč se zabývat svými sny? Opravdu jsou tak důležité?

 Pokud chceme jen proplouvat životem, nezabývat se svými hlubšími niternými pochody a nesnažit se rozumět sami sobě, potom budeme vykonávat hodně věcí neuvědoměle, jakoby „klouzat po povrchu“ věcí, a sny nás v tomto případě zajímat nemusí. Pokud se však chceme zabývat sami sebou, uvědomovat si, kým opravdu jsme, snažit se poznávat, proč se nám děje to či ono, potom se sny mohou stát důležitým pomocníkem na naší cestě životem.

Pro jednotlivce, kteří jsou na cestě sebepoznání (individuace), jsou sny nesmírně důležité, neboť přinášejí informace ze „zdroje“, který přesahuje naše vědomí. „Vyšší Já“ nám skrze sny (a jejich poselství) pomáhá v lepším chápání našeho vnitřního světa i světa kolem nás, a my tak máme možnost nahlédnout do hlubin svého nitra a rozpoznat, co se v nás skutečně odehrává. Tím sny velkou měrou přispívají k našemu sebepoznání. Pro každého, kdo se vydal na cestu individuace, jsou nepostradatelným zdrojem informací, které vedou k našemu poučení a pochopení!

 Jak mohu využít sny pro sebepoznání?

Samotné sebepoznávání spočívá v tom, že budeme více rozumět sami sobě i druhým, budeme se snažit „rušit“ své negativní programy, pracovat na sebelásce a sebepřijetí, vnímat lépe své nitro.    V rámci sebepoznávacího procesu můžeme mít mj. i takové sny, které nám odkryjí situace z minulých životů, abychom lépe pochopili vztahy s těmi nejbližšími (především s rodiči). Sny nám také mohou odhalit naše slabiny, a my tak budeme mít šanci je vidět a zpracovat. Pochopíme, jaké povahové rysy u sebe zlepšit a jaké vnitřní negativní programy máme spuštěné ve svém nitru. Pod vedením (tzn. pochopením) snů budeme v důležitých životních momentech vědět, jakým směrem jít, jak se rozhodnout a jak chápat složitější vztahy a lidi ze svého okolí.

Co všechno obnáší práce se sny? Důležité je věnovat snům dostatečnou pozornost (např. existují techniky na lepší zapamatování), studovat symboliku a různé techniky interpretace a postupně si začít více důvěřovat, co se týká výkladové roviny. Naše nitro je totiž schopno „vycítit“, že jsme se snům začali skutečně věnovat, a věřte nebo ne – odráží se to na kvalitě snů!  Z vlastní zkušenosti vím, že poté, co jsem se naučila snům rozumět a vykládat je, přicházely sny s hlubší symbolikou a poselství byla mnohem, mnohem hlubší a významnější. Věnovat se snům má rozhodně velký význam, zvláště pro ty, kteří se vydali na cestu sebepoznání.

Věnovat se snům stojí sice jisté úsilí, zabírá to čas i energii, ale přesto lze celkem dobře skloubit postupnou „práci se sny“ a běžný, každodenní život. Prvním krokem je, že si skutečně uvědomíme důležitost snů; dalším krokem je, že budeme přistupovat ke snům zodpovědně – tzn. zapisovat si všechny sny, seznamovat se postupně se symboly a učit se sny vykládat. Pomalu, krůček po krůčku, v souladu s běžným životem…

Sny nám navíc pomáhají i po praktické stránce. Vzpomínám si na mnohé situace, kdy jsem nevěděla, zda je moje rozhodnutí správné (stěhování, cestování, vztahy, atd.), či jak porozumět některým lidem (především ve složitějších příbuzenských vztazích) – a sny mi na to daly přesnou, zcela konkrétní odpověď.

Sama za sebe mohu říci, že schopnosti snění patří můj nekonečný dík. Sny můžeme buď přehlížet, nebo se jich chopit a snažit se jim porozumět. Já jsem si zvolila druhou cestu a jsem za ní nesmírně vděčná.

 

loading…

Sny jako dynamický „psychoterapeutický“ proces

Dlouho jsem se zabývala otázkou, jaký je skutečný význam snů. Zda jde skutečně jen o to, že díky výkladům snů získáváme informace ze svého nitra a pronikáme hlouběji pod povrch. Po dobu řádky let, kdy se snům systematicky věnuji, mi to stále připadalo málo. Ano, vím, není to málo, vždyť poselství snů jsou někdy velmi hluboká, vedou k hlubším odhalením o nás i o druhých lidech, přinášejí pochopení souvislostí v životě, nahlédnutí „pod pokličku“, ale pořád jsem tušila, že je za tím ještě něco víc…

Na základě dlouholeté práce s výklady snů považuji sny nejen za pasivní zdroj informací a poznání, ale i za plnohodnotný psychoterapeutický prostředek, provádějící v nás jisté změny. Měla jsem sny, kdy jsem (přímo během snění) dostala ohromné množství energie, až jsem měla pocit, že „vyšší“ energie, proudící z hlubších rovin mě samotné, zaplavuje mé vědomí… Zažila jsem řadu velice silných, „energetizujících“ snů, kdy jsem byla po určitou dobu (v řádu hodin, až dnů) doslova „nabitá“ energií.

Především tyto zážitky mě přivedly k závěru, že sny fungují jako „regulátor“ činnosti mezi vědomím a nevědomím/vyšším Já. V mém pojetí jsou některé hlubší sny jako „tavící kotlík“, které v nás přeměňují jisté substance… jsou aktivním procesem proměny, kdy může dojít k urychlení našeho vývoje či k jisté „přeměně energií“. Jde v nich o dynamický proces, při němž dochází ke změně a něco zásadního a hlubokého se v nás děje.

 Na základě vlastních zkušeností vnímám tento „psychoterapeutický“ snový proces, při němž se něco důležitého odehrává, asi tak, jako kdybychom byli u (výborného) psychoterapeuta. Vypadá to, že jistá část naší psychiky funguje jako zkušený a úžasný terapeut, který s námi aktivně pracuje. Domnívám se, že naše nevědomí s námi vykonává tuto „psychoterapeutickou“ hru za tím účelem, aby se to „škodlivé“ v nás (ať je to cokoli – klamné postoje, bolesti, negace, bloky) rozpouštělo, přetavilo a pročistilo.

Hlubší sny

V „hlubších snech“ je do vědomí přiváděna energie z nejhlubších vrstev našeho nevědomí, především z archetypů (speciálních symbolů). Takové sny každý lehce pozná, neboť do vědomí proniká silný pocit úžasu a nádhery, po probuzení jsme zaplavení silnou energií a sen si velmi dobře pamatujeme.

mallorca-824928__180

Nevědomí (zdroj těchto snů) má své obsahy, které jsou skryté v hlubokých vrstvách psychiky, k nimž máme přístup jedině přes (hluboké) sny. V určitých životních momentech nevědomí uvolní část svého obsahu do vědomí, čímž získáváme ohromnou energii z našeho nitra.

Člověk si to ale zřejmě musí „zasloužit“ – prací na sobě, prací se sny, sebepoznáváním, atd. Vypadá to, že když snící překročí určitou úroveň – tzn. z mnoha snů toho již v životě dost pochopil – a když není nutné ve snech „řešit“ nic „povrchového“, ani nic „čistit“, potom se ve snech začne projevovat něco mnohem hlubšího. Je to z toho důvodu, že je k tomu uvolněná „kapacita“. Můžeme si představit sny jako hornický důl, kdy se nejprve fárá na povrchu, a teprve když je vše hotovo, je čas na to, jet do hlubších vrstev.

Rozsah „práce“, kterou pro nás sny dělají

Sny mají přístup do všech oblastí naší psychiky – regulují, vybírají a přeorganizovávají vše, co jsme během dne zažili a vnímali. Jsou jakoby „prostředníkem“ mezi vědomím, podvědomím a nevědomím.

Mezi nejdůležitější funkce patří:

Sny mají informativní charakter a přinášejí poznání: Informují nás o tom (svým specifickým symbolickým jazykem), co vědomě nevnímáme, co si neuvědomujeme nebo si nechceme přiznat (o sobě či o druhých). Ukazují nám naše obavy, strachy a poodhalují pravdu – dozvídáme se, jaké jsou naše vztahy s druhými ve skutečnosti, či jací jsou druzí doopravdy. Avšak musíme být při interpretaci snů velice pozorní, neboť někdy může jít jen o naše domněnky, přání a touhy. Ne vždy nám sny ukazují objektivní pravdu. To je někdy velice těžké rozlišit.

Pročišťují naši psychiku: Dělají pořádek v naší mysli – čistí mysl, když je přehlcená. To, co v sobě potlačujeme, se v našich snech probouzí k životu.

Mají schopnost uvolnit ohromné množství energie do vědomí člověka a rozehrát „psychoterapeutický“ léčebný proces.

loading…

ANDĚLSKÉ PEŘÍČKO

žena středního věku, 18/11/2016

Seděla jsem u nás před bytovkou, kde bydlíme, na špalku pod lípama, byli tam i lidé, co tam bydlí, najednou jsem se zadívala na oblohu, kde bylo vidět slunce. Všichni mi říkali, co tam zase prosím tě vidíš, a já jim povídám „vy to nevidíte?“ Oni mi odpovídají „ne, nevidíme.“

Já na tom nebi viděla jak se najednou mění ten tvar toho slunce, najednou se udělala krásná tvář a nádherná křídla, celé se to vytvarovalo a viděla jsem nádherného anděla, já v tom snu byla úplně v úžasu a všem jsem říkala, ať se podívají nahoru, že je to nádhera, ale nikdo nic neviděl, a najednou ten anděl začal mávat křidly a ze zhora přímo na mě letělo nádherné velké bílé peříčko. Když jsem rychle běžela domů a křičela na mojí mamku, ať se jde podívat, tak se zase začal tvar měnit, a anděl se rozplynul tak, že ho nikdo jiný neviděl… tohle byl opravdu moc krásný sen.

pirko

VÝKLAD SNU:

To je opravdu krásný sen s duchovním poselstvím, začnu nejprve rozborem symbolů. Sen začíná na místě poblíž domova – tzn. psychicky jste v běžném rozpoložení, „vyladěná“ na své nitro, jste „usazená“, máte v životě (v tomto období) sílu a oporu sama v sobě, navíc strom je symbolem růstu. Najednou zaměříte pozornost na duchovní oblast, transcendentno, hlubší nevědomí v sobě a vnímáte to, co nevidí ostatní lidé – tj. aspekty ve vás (tedy směs vašich vlastností, postoje, názory, schopnosti). Bytostně vnímáte celistvost, vědomě jste schopná se propojit s nevědomím (hlubší vrstvy ve vás), navíc to představuje jakýsi průlom, zásadní obrat v životě (minimálně se tím potvrzuje, že jdete po správné cestě). Vše se „vykreslí“ do skutečnější podoby anděla – může jít o „astrální andělskou bytost“, ale tady v tom snu jde spíš o symbol vyššího Já, které je ve vás, a které vám tímto předává důležitou zprávu. Objevujete krásu vyššího Já (duše) v sobě, navíc dostáváte „dar“ ve formě „peříčka“ – něčeho velmi jemného a duchovního, ale přesto velkého. Bílá barva značí nový začátek, čistotu, nevinnost.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Jde o posun ve vědomí, kdy ve svém nitru vnímáte propojení s vyšším Já v sobě, uvědomujete si to, vnímáte duchovní sféru velice jasně, navíc dostáváte „dar“ duchovního vnímání – takže to je nádherný obrat v životě – ale ještě to nevidíte na úrovni mysli, postojů, názorů, atd. Takže běžně v životě tohle duchovní „propojení“ ještě nevnímáte. Přijde mi to jako velký posun, zatím jen na vnitřní úrovni… Chce to ještě zapojit mysl, aby „uvěřila“ a přijala duchovní svět, pak se vaše schopnosti více projeví. Vypadá to, že máte duchovní dary, skvělou intuici, ale vaše mysl to zřejmě ještě nechce přijmout.