OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Zájemci o výklad snu zašlou email na adresu vykladanisnu@post.cz. Na základě této objednávky bude zájemce kontaktován emailem. Objednávka se považuje za závaznou přihlášku a vzniká tím smluvní vztah.
  1. Platba je splatná dle instrukcí, které žadatel obdrží emailem po zaslání objednávky. Platbu je možno provádět výhradně bankovním převodem, a to až v okamžiku, kdy žadatel obdrží variabilní symbol platby. Platba se zasílá na účet 670100-2213324796/6210 (mBank), konstantní symbol 0308.
  1. Cena za výklad je smluvní a smluvní vztah vzniká v okamžiku, kdy zájemce výklad objedná prostřednictvím emailové objednávky. Písemná podoba smlouvy se nevyhotovuje. Vytvořením závazné objednávky vyjadřuje žadatel zároveň svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že zná obsah těchto obchodních podmínek a souhlasí s nimi v plné výši. Uhrazení částky se považuje za projev svobodné vůle každého objednavatele a ten tímto potvrzuje, že tak neučinil ani v tísni ani pod nátlakem.
  1. V případě nevyužití všech možností, které zvolený cenový balíček obnáší v rámci 1 roku (365 dnů), platba propadá bez náhrady.
  1. Výklad snů nenahrazuje v žádném případě lékařskou péči a jakékoliv závažné psychické příznaky by měly být konzultovány s lékařem či terapeutem. Autorka výkladů snů nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné mylné pochopení výkladu či jakékoliv důsledky, spojené s daným výkladem.
  1. Veškerá přání, připomínky a nesrovnalosti, vzniklé nad rámec těchto Obchodních podmínek budou řešeny s maximální snahou vyjít vstříc. Děkuji Vám za důvěru a věřím, že budete s mými službami spokojeni. 🙂