Snáře

Počátky výkladů snů a sestavování seznamů znamení se datují do 12. dynastie Střední říše (tj. po roce 2000 př. n. l.). Motivy výkladů snů shromažďovali běžní lidé, kteří si sami vykládali sny, a písaři tyto motivy studovali a pečlivě je zapisovali do snářů. Byly zaznamenávány pouze charakteristické, běžné motivy, které sloužily k porovnání zkušeností se sny jiných lidí. Mnohá témata snů odrážela každodenní starosti obyčejných lidí. Někteří badatelé se domnívají, že egyptské snáře vycházely z ještě starších, mezopotámských sbírek, které však již dnes neexistují.

Snáře byly určeny „odborníkům“ – profesionálním vykladačům, a až v pozdní době (tj. po roce 700 př. n. l.) byly seznamy výkladů znamení zpřístupněny široké veřejnosti.

Je zajímavé, jak již tehdy byly pojaty výklady snů. Celkově bylo vykládání snů založeno jednak na slovních hříčkách, a také na předpokladu, že negativní symbol znamená ve skutečnosti dobrou věc a naopak – dobrý symbol znamenal něco špatného. Ze snářů vyplývá, že podobné sny byly někdy interpretovány odlišně. To znamená, že se při sepisování výkladů znamení skutečně vycházelo ze skutečných prožitků/zkušeností, a vykladači snů měly hodně prostoru k osobní interpretaci na základě osobnosti snícího člověka.

Chester Beatty Papyrus III

Vůbec nejstarší snář, který se dochoval do dnešních dnů, pochází z Egypta. Vznikl pravděpodobně kolem roku 1220 př. n. l., v době začátku vlády faraóna Ramsese II. z 19. dynastie. S největší pravděpodobností jde o kompilaci ze starších pramenů, z nichž některé se datují do doby kolem 2000 let př. n. l. (Bylo by to celkem logické vzhledem k tomu, že od této doby písaři skutečně zapisovaly výklady snů na základě motivů, sdělovaných lidmi.)

Neznáme původního vlastníka tohoto snáře, ale víme, že se dostal do rukou písaře (Qeniherkhepshef), poté přešel do rukou dalších členů rodiny, stal se součástí archívu a nakonec byl uložen na hřbitově v Deir el-Medina (dělnická vesnice poblíž Údolí králů), kde byl objeven. Nyní je papyrus majetkem Britského muzea (Chester Beatty Papyrus III)

scroll-310783__180

Jak vlastně takový snář vypadal? Je to svitek papyru, který je popsán hieratickým písmem (tj. zjednodušené hieroglyfy). Bohužel je poškozen a chybí úvodní a závěrečná část. Snář obsahuje kolem 108 snů, přičemž nejprve jsou uvedeny sny dobré, potom zlé. Každá strana papyru začíná slovy „Když člověk vidí sám sebe ve snu“ ve vertikálním sloupci. Po těchto slovech následuje záznam symbolu/děje, poté hodnocení „dobré“ nebo „špatné“ (slovo „špatné“ je vždy napsáno červeně, barvou špatných znamení) a nakonec výklad:

 „Když člověk vidí sám sebe ve snu, jak se dívá z okna, dobré; to znamená vyslyšení jeho pláče.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a jeho postel začíná hořet, špatné; to znamená, že vypudí svou manželku.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a ponoří se do studené vody, dobré; to naznačuje zbavení se všech nemocí/potíží.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a vidí svůj obličej v zrcadle, špatné; to znamená nový život.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a spatří hada, dobré; to znamená urovnání sporu.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a vidí sám sebe mrtvého, dobré; to znamená dlouhý život.“

Ve snech je popsáno 78 činností a emocí. Jde o běžné činnosti, vykonávané obyčejnými lidmi (např. vyřezávání, tkaní, vaření piva, prohlížení památek, atd.). Většina těchto činností souvisí s tím, že člověk něco vidí/spatří, další početná skupina se zabývá jídlem a pitím, menší část snů se zabývá sexuálními aktivitami a tím, že snící něco získá (např. dědictví nebo novou manželku) nebo ztratí (např. člověk je okraden nebo platí daň). Asi 15% snů je o pocitech (radost, zloba, prolhanost/faleš, ustanou drby o snícím).

Na výkladové rovině asi čtvrtina snů předvídá události, které se stanou (včetně přejedení, hladovění nebo že se bude léčit), menší část snů předvídá, že snící bude v situaci, kdy ho budou posuzovat „bohové“ (buď mu odpustí hříchy, nebo si bude muset odpykat trest). Asi 10% snů předvídá, že dojde k nějaké změně v postavení snícího (stane se důležitou osobou ve své komunitě).

Zajímavé je, že snář uvádí motivy odděleně pro dva typy snících. Jednak pro hodné a mírné lidi Horovy a jednak pro neurvalé lidi Sethovi. Pro každou skupinu jsou uvedeny sny dobré a zlé. Jako by bylo již tehdy důležité odlišovat, jakému typu člověka se sen zdá.

Na svitku je ještě zaznamenáno, jak se lze ochránit před obsahem špatných snů. Jeden z uvedených způsobů spočívá v tom, že snící si musí třít svůj obličej bylinami, pivem a myrhou, čímž se vyhne negativním účinkům zlého snu a zároveň se také odstraní škodlivý vliv, který sen způsobil v nitru spáče. Pro Egypťany byly zlé noční můry obzvláště tíživé, neboť věřili, že „bohové“ vidí přímo do jejich srdcí, a tak se potřebovali tíživého obsahu snů zbavit.

Carlsberg Papyrus XIII a XIV

Další dochovaný snář z Egypta, který obsahuje výklady znamení, pochází až z doby kolem roku 200 n. l. Původně obsahoval 250 vyložených znamení, ale zhruba polovina z nich je poškozená. Jistý oddíl v textu se zabývá výhradně ženskými sny. Snář je sestaven na základě starších snářů (jak dokládá rozdělení na dva typy snících). Obsahuje poměrně hodně detailů.

TŘI

 • mocné, posvátné, též nebezpečné číslo
 • představuje trojjedinost mysli/těla/ducha
 • též znamená tvořivé schopnosti; nitro nás nabádá, abychom dali prostor představivosti, intuici, inspiraci a tvořivosti.
 • symbolizuje řešení, nový pohyb/posun vpřed, vůli a ideje, cosi bojovného a mužského (budoucnost vzniká působením dvou), rodí se něco nového, vždy se začne něco dít, život začne nabírat určitý směr (dobrý či zlý)

ducks-691058__340

 • trojice symbolů (3 sudičky/králové/sestry/bratři/zvířata, atd., 3x zavolání, 3x opakování děje, na hodinách je 14:45, 14:50, atd.) ohlašuje něco nového v životě. Jde o naléhavé pokusy našeho nitra (vyššího Já) sdělit nějakou informaci našemu bdělému vědomí. Trojici symbolů máme vždy věnovat zvýšenou pozornost!

DVĚ

 • znamená dvojakost, polaritu, odloučenost, dualitu, též vyrovnanost a statický stav
 • symbolizuje protiklady (muž/žena, světlo/tma, dobro/zlo), které se střídají (vzestupy/pády). Protikladné symboly jsou např. 2 bratři, 2 sestry, 2 domy, 2 vchody, nahoře/dole, atd. Tyto protiklady představují dvě životní síly – vědomí a nevědomí. Jsou-li tyto dvě životní síly v rovnováze, převažuje statický stav.

swans-1299971__340

 • znamená také partnerství a protějšek. Když se ve snu objeví v nějaké formě „dvojka“, může to znamenat informaci o současném partnerském vztahu nebo nějakém cíli, který jsme si stanovili.
 • může též představovat pocity viny a studu… to, že se nepovažujeme za dost dobré a posuzujeme sebe i druhé lidi. Může jít i o potřebu trestat a být trestán.

JEDNA

 • představuje původní jednotu, něco jednoduchého, prostého, pevného
 • prezentuje počátek, výchozí situaci, první stupeň, počáteční fázi něčeho
 • jsme na „cestě“ za dosažením cílů (všech dobrých cílů)
 • na úrovni osobnosti symbolizuje vůdce, průkopníka, vůdčí osobnost, moc, autoritu

number-1181248__340

NULA

 • představuje naše podvědomí…
 • též symbolizuje absolutno a veškerý potenciál (všechno a nic)

nula

ČÍSLA – OBECNĚ

 • Jsou velmi důležitá, neboť ve snu nám důrazně naznačují to, co nejsme schopni vědomě zaznamenat v bdělém stavu.
 • Nejdůležitější jsou ČÍSLA 1-12. Symbolizují celistvou osobnost, každé z čísel představuje nějaký výrazný aspekt celistvé osobnosti.

cisla2

 • SUDÁ čísla jsou obecně považována za ženská čísla (především číslo 2)
 • LICHÁ čísla jsou obecně považována za mužská čísla (především číslo 3)

ORANŽOVÁ

 • představuje harmonii, soulad, mír, laskavost/lásku, pulzující energii
 • omlazující energie, má moc posilovat obranyschopnost těla a odolnost vůči okolí

orange-15046__340

 • upozorňuje na důležitost zdraví, přísun vitamínů/minerálů… ukazuje na možné špatné návyky ve stravování, nedostatek pohybu či naopak odpočinku, dále upozorňuje na stres a nedostatek klidu
 • může také znamenat, že více sloužíme druhým na úkor sebe – tj. zapomínáme na sebe, máme nedostatek odpočinku/času na sebe. Výzva k tomu, abychom odpočívali a udělali si více času na sebe

Negativní/špinavá oranžová:

 • představuje zablokovanou energii, která představuje nástup nemoci, poškození orgánů, případné ochrnutí, atd.

pattern-556113__340

ŽLUTÁ a ZLATÁ

ŽLUTÁ:

JASNĚ ŽLUTÁ představuje pozitivní „energii“, konkrétně může znamenat:

– radost, živost, optimismus, štěstí, pohodu, blahobyt, nadějné vyhlídky do budoucna;
– pocit lehkosti, uvolnění, zklidnění nervového systému, změnu vědomí, větší vnímavost;
– intenzivní emoce, hluboký vnitřní život, nezávislost;
– extrovertnost, pronikavý intelekt, jasnou mysl, intuici, vytušení nebezpečí;
– aktivní řešení konfliktů, snahu překonat potíže, překonání zbabělosti a strachu, otevření 3. čakry.

Záře/slunce/svícení: představuje moudrost, která vyzařuje navenek; životodárné vlivy, vřelý postoj, náš život v plném proudu.

Sluncem ozářená krajina/žlutá pole: pocity spokojenosti, úspěšnosti, bohatství (ducha).

Žluté oblečení: nejniternější moudrost, která z nás vyzařuje navenek.

Žluté růže: poklidné přátelství či láska (nevede k partnerství).

flowers-953768__180

Proces žloutnutí: tj. proces stárnutí… vyčerpanost, opotřebovanost, nestabilita, úpadek, rozklad (smrt).

KRÉMOVÁ/SVĚTLE ŽLUTÁ: pocity uvolněnosti, lehkosti, bezstarostnosti, klidu, přátelství.

ŽLUTOORANŽOVÁ:  pocity a myšlenky plné energie; pocity vřelosti vůči ostatním lidem.

ŽLUTOZELENÁ: může souviset se lží, podvodem, klamáním, dokonce i nemocí.

ŠPINAVÁ ŽLUTÁ představuje negativní „energii“, konkrétně může znamenat:

– zmatek, zbabělost, deprimovanost, izolovanost, odmítání odpovědnosti za svůj život;
– chamtivost, majetnictví, upřednostnění materiálního života, člověk je ovcí v davu;
– nespokojenost se sebou, ponížení, neustálé stěžování si na nespravedlnost a staré křivdy;
– závislost, spoléhání se na druhé, rozmazlenost, touha po lásce (neboť se jí nedostává);
– žárlivost, možná se chystá zrada/nevěra, „jedovatost“, extrémní ostražitost;
– nemoc (i dosud neprojevenou), toxiny v těle, varování (že něco není v pořádku);
– možné směřování od nenávisti až k sebezničení.

ZLATÁ:

Představuje naši velkou hodnotu a naše „vzácné“ schopnosti, vzácné kvality, nepošpiněnost.

gold-1013618__180

Znamená také zklidnění, harmonii a vnitřní klid; uzdravení, obnovu tělesných orgánů, trávicí soustavy a je známkou toho, že bylo odstraněno vše nestabilní a omezující.

BÍLÁ

 • Nejběžnějším významem je čistota, prostota, nevinnost, jasná mysl, pocity lehkosti. Jde o příznivé znamení.
 • Zářivé bílé světlo: Znamená osvícení (otevření 7. čakry); mocnou životní energii v čisté formě, která z našeho Středu vyzařuje do našeho probouzejícího se Já.
 • Bílé vlasy: Pokud nejde o strach ze stárnutí, bílé vlasy znamenají, že máme větší vhled a moudrost ohledně života a sebe samých.
 • Bílé oblečení: Představuje smysl pro celistvost a čistotu, z našeho Středu osobnosti vyzařuje hodně energie.
 • Může jít o nový počátek v daných aktivitách, vztazích, situacích…
 • Bílá v nemocnici: Může symbolizovat i pocity ohrožení, úzkost a strach z nemoci či smrti…
 • Bílý obličej: Představuje pocity, spojené s nemocí či škodlivými postoji, může naznačovat i strach.
 • Bílá zvířata: Představují nutkání a sexualitu, s nimiž jsme byli dříve v konfliktu (úzkost), ale nyní se nám podařilo je přijmout a integrovat do běžného života, takže se staly dostupnou a kreativní energií.
 • Bílý králík: Buď představuje naši zranitelnost/závislost, péči, starostlivost, srdečnost, vřelost, lásku (spojitost s domácím mazlíčkem), nebo vstup do vnitřních pocitů a světa, ležícího pod povrchem každodenní reality (bílý králík z Alenky v říši divů).
 • Bílý kůň: a) je znamením jistého „tušení/předzvěsti smrti“, může však jít jen o jakési připomenutí konce života. b) základní instinkty/energii jsme transformovali, přijali do života, a jsme tak schopni větší kreativity.
 • Jezdec na bílém koni: Může být jakýmsi „poslem/zvěstovatelem smrti/konce“, jakoby nám připomínal téma smrti a naši „konečnost“ v tomto životě…

animal-580375__340

 • Bílá barva má také spojitost se smrtí a truchlením (takto je bílá barva vnímána ve východních kulturách); znamená „rozklad“, výzvu k „rozložení, rozkladu“.

 

 

BARVY – obecně

Přestože sníme barevně, vnímáme barvy ve snu jen tehdy, pokud jde o důležitou informaci pro naše vědomí.  Pokud vidíme ve snu něco barevně, je to většinou tak nápadné, že to ihned zaujme naši pozornost a my si to snadno zapamatujeme.

Barevnost se může projevit v různých odstínech a intenzitě. Obecně platí, že „ušpiněný“ odstín znamená jistou blokaci, poškození, případně nemoc, negaci, atd. Každou barvu je třeba „zkoumat“ zvlášť, přičemž je třeba vzít v potaz odstín a intenzitu. Také je třeba zauvažovat nad naším vlastním stanoviskem, jaké k dané barvě zaujímáme. Jiný význam bude barva mít, když ji nesnášíme, a o něco jiný význam, když ji v běžném životě preferujeme.

Jaký význam barvy ve snu mají?

Barvy ve snu představují naše emoce a pocity. Pokud ve snu vidíme něco barevně,  je to důležitá informace pro naše vědomí. Každá barva má svůj vlastní význam.

Obecně se dá říci, že barvy souvisejí s našimi psychickými prožitky, zřetelně vypovídají o tom, co se děje v našem nitru. Vypovídají o psychických vztazích, vazbách, různých úrovních podvědomí, atd. Jakákoliv barevnost se nám ukáže ve snu, má to vždy svůj konkrétní důvod.

Také je nutno vzít v úvahu, na jakém objektu se barva projeví – zda jde o barevný předmět, oblečení, barevnost v přírodě, atd. Potom je třeba propojit význam objektu s významem barvy.

barvy-1

Během výkladu snu se můžeme prvně ptát – „Proč právě tato věc má tuto barvu? Co mi tím sen chtěl naznačit?“ Poté se můžeme pustit do interpretace: tzn. „zkoumat“ význam daného objektu i barvy, a nakonec „smísit“ oba významy dohromady.

Alchymistický proces proměny

K zajímavému zjištění došel slavný švýcarský psycholog C. G. Jung. Prokázal, že v alchymistických procesech, souvisejících s individuačním procesem (tj. sebepoznání), mají barvy velmi důležitý význam. Na základě alchymistických spisů je zřejmé, že v procesu individuace dochází k transformaci osobnosti, a že je možné tuto změnu zároveň vysledovat v přeměně barev. Proces směřuje od barvy černé (tzv. primární látka NIGREDO) k barvě bílé (tzv. ALBEDO), pak žluté (CITRINITAS) a v konečné fázi k červené (RUBEDO).

barvy-2

Ptáte se, jak to souvisí se sny? Během individuačního procesu skutečně občas přicházejí sny, v nichž je jednoznačně „ukázáno“, že v nitru osobnosti, dochází k jisté proměně. Většinou ještě v souvislosti s ohněm, kdy je ve snu např. jasně ukázána proměna černé barvy na bílou. (K tomu dochází tehdy, pokud se člověk dostává na další „úroveň“ ve svém individuačním vývoji.)

Barvy a stav organismu

Na závěr obecného povídání o barvách ještě zmíním zajímavé souvislosti. Vědecky je prokázáno, že barvy bezprostředně ovlivňují činnost vegetativní nervové soustavy. Takže když někdo preferuje určitou barvu (pokud nejde o výběr barev na základě módních doporučení, apod.), odráží to psychofyzický stav jeho organismu. Do jak velké míry si člověk jistou barvu oblíbil či znechutil, vypovídá o jeho zvláštních osobnostních rysech. Na esoterické úrovni barvy naznačují, kde je energie silně aktivována či naopak blokována. Lze tak zjistit nerovnováhu jednotlivých čaker.