Animus

25.02.2022

Archetyp - ANIMUS

"Animus" je "vnitřní muž", který se projevuje ve snech a fantaziích žen. Je to fascinující duševní obraz, zosobňující mužství (mužská povaha a vlastnosti) v psýché (v nevědomí) všech žen.

Obraz anima je "zděděný" psychický adaptační systém, pocházející z pradávných dob. Animus je v nevědomí, takže žena nad ním nemá žádnou kontrolu. (Ženy sice ovládají život skrze erós, ale skutečný život k nim přichází skrze anima, tj. rozum/mysl.)

Je to archetypický obraz muže (má aspekt pozitivní i negativní) s mimořádně velkou hodnotou, hlubokou citovou odezvou. Každá žena má v sobě vrozený obraz muže, přesněji řečeno obraz mužů, který je jakýmsi "koncentrátem" všech dojmů z muže jako takového, obsahuje všechny zkušenosti, které měly ženy s muži.

Je to autonomní komplex v psychice (v nevědomí) ženy, který je stále projektován na muže! (Tzn. žena v běžném životě nevědomě promítá/projektuje svůj vnitřní obraz anima do milovaného muže, k němuž se citově přiblíží. Ve své podstatě je animus neosobní, takže u všech žen může propuknout projekce vnitřního anima! (To je zdroj problémů, neboť žena se bezhlavě zamilovává do svých projekcí, neovládá svůj cit a nevšímá si skutečných vlastností partnera; může se bláznivě zamilovat i do ženatého muže a stát se na něm závislou; také to brání individuaci. K procitnutí může dojít až v době nějaké krize, kdy je vědomí zmatené a oslabené.)

VZTAH K ANIMOVI (kontakt s vnitřním animem):

PŘÍLIŠ SILNÝ NEGATIVNÍ (NEVĚDOMÝ) VLIV ANIMA: Negativní animus se může v ženě projevovat jako skryté destruktivní postoje, skrytá forma zla, která se však zřídkakdy dostane na povrch vědomé mysli ženy. Žena může být také posedlá skrytým majetnictvím a nadvládou. Tyto skryté postoje mohou mít destruktivní vliv na děti a manžela, kdy žena nevědomě ztěžuje svým dětem (synům) a manželovi osamostatnění, brání jim v individuaci, může jim přivodit nemoc, nehodu nebo smrt. Může také bránit dětem ve sňatku; lépe by se smířila se smrtí syna, než jeho oženěním.

Žena může zažívat podivnou pasivitu a paralýzu všech pocitů, hlubokou nejistotu, vedoucí k pocitům prázdnoty. V hloubi bytosti může její negativní animus šeptat: "Jsi beznadějný případ. Proč to zkoušet? Nemá smysl něco dělat. Život se nikdy nezmění k lepšímu." (Žena má bohužel pocit, že to jsou její myšlenky a pocity, identifikuje se s nimi, nedokáže je od sebe oddělit, je jimi "posedlá". Až když se "posedlosti" zbaví, uvědomí si, že to nebyly její myšlenky/pocity, že říkala/dělala věci, které nechtěla.)

SPRÁVNÁ INTEGRACE ANIMA: Tzn. že žena má stejně rozvinuté ženské i mužské já, dokáže prožívat i svou mužskou část duše (k tomu je třeba odvaha a tvrdá práce na sobě!), čímž dosáhne celistvosti a stane se silnější. (Integrace anima neznamená oblékat se do mužského oblečení, snažit se navenek být fyzickým mužem nebo podstoupit operaci ke změně pohlaví - to vše naopak vede k větší nevyrovnanosti!)

Čtyři vývojová stádia v PROCESU INTEGRACE ANIMA:

Žena postupně s věkem (ideálně) prochází všemi čtyřmi stupni vývoje, v životě jsou občas tato stádia "projikována/projektována" různě podle potřeby. Žena tedy projektuje na určitého muže svého anima buď v 1. stádiu (tzn. muž ji přitahuje fyzicky, imponuje jí fyzická síla) nebo ve 2. či 3. stádiu, postupně tak dochází k projekci anima ve 4. stádiu. Některé ženy však skončí jen u prvního stádia (!), nedokážou postoupit do dalších fází, proto nejsou v žádném hlubokém vztahu s partnerem spokojené.

Někdy není možné ve vztahu s mužem uplatnit žádné projekce, žena je pak nucena postupně odhalovat mužovu povahu, což může vést k dosažení 4. stádia.

BOLESTNÉ/OHROŽUJÍCÍ ZKUŠENOSTI S OTCEM (nebo jiným mužem) vedou k tomu, že žena má obtížné vztahy s muži nebo je neschopná navázat skutečný fyzický/příjemný kontakt, nebo vstupuje do vztahů pouze z povinnosti. "Otcovský komplex" vede k problémům s autoritami mužského pohlaví. Může to vést k nerozhodnosti a neschopnosti činit jasné úsudky. Žena se stává náchylnou k přijímání kolektivních společenských norem bez jakýchkoli otázek. Skutečné citové/intimní splynutí je pro ženu ohrožující, neboť se dostává do blízkosti bolesti/strachu, spojeného s otcem/mužem. Sexualita je možná, ale bez hlubšího citového spojení

Souhrn pocitů vůči mužům je dán zkušeností ženy především ze vztahu s otcem (jeho přítomnost či nepřítomností, dobrým či špatným vztahem, atd.)

JAK VYJÍT S ANIMEM, JAK SE PŘIBLÍŽIT ANIMOVI: Lze to tím způsobem, že žena pojme vnitřní postavu anima jako autonomní osobnost a obrátí se na něj s osobními dotazy. (Tím nahlédne/porozumí, jak na ni animus působí, získá i ochranu před nevědomými obsahy anima). Také je důležitá "cesta do nevědomí" skrze interpretaci snů, pochopení obrazů, které animus vytváří.

1/ První stádium reprezentuje "TARZAN". Tato fáze je zosobněním pouhé fyzické síly (např. silný muž, atletický šampion, svalovec) nebo netvor. Je to fáze čistě instinktivní a biologická, souvisí se základními pudy k reprodukci a instinktivními pudy.

2/ Druhé stádium reprezentuje "AUTORITATIVNÍ FIGURA". Animus přebírá a podporuje iniciativu, podporuje schopnost plánovat konkrétní činy, má kapacitu pro plánovanou akci. Stojí v pozadí za ženskou touhou po nezávislosti a vlastní kariéře. Muž (na něhož je animus projikován) oplývá autoritou a vnitřní silou, je velkorysý, plný porozumění, oplývá inteligencí, vzděláním, taktem; povzbuzuje u ženy takové vlastnosti, které náleží charakteru anima (vytrvalost, důkladnost, rozumnost) - žena tak má pocit, že je výjimečná/vyvolená právě díky těmto mužským vlastnostem a zakládá si na nich. Upřednostňuje výrazně mužské vlastnosti (houževnatost, odvaha, tvrdohlavost, rozumnost). Má však tendenci potlačovat své ženské stránky (např. nedává city příliš najevo, aby neobtěžovala okolí). Bývá tvrdá a jde si za svým cílem, ráda studuje a vybírá si velmi náročnou práci (např. lékařka). Snaží se chovat velmi racionálně, protože věří, že je to tak správně. Z ženy se může stát kariéristka (léta dřiny a odříkání).

3/ Třetí stádium reprezentuje "LOGOS" (tj. slovo, řeč, význam, rozum, smysl), animus má často podobu profesora nebo duchovního. Logos je u žen obsažen v nevědomí. Pokud tedy žena argumentuje, dostává se do područí anima a své domněnky považuje za správné, i když to jsou jen utkvělé myšlenky nebo nekriticky přejímané kolektivní mínění (těžko vyvratitelné). Tato mínění produkuje animus (není to "vlastnictví" ženy), vytvářející nenapadnutelné "rozumné" úsudky. Argumentující ženu je možné snést do určité míry, pokud je však žena posedlá animem (není schopná nahlédnout původ svých mínění), působí velmi otravně, vzbudí v muži emotivní, až afektivní reakce, muž reaguje jízlivě. Taková žena může postupně dokonce ztratit svou ženskost, její erós je nahrazen logem.

4/ Čtvrté stádium reprezentuje "HERMÉS (posel bohů)". Tato fáze vede k nové formě moudrosti ženy, život ženy získává úplně nový smysl. Animus získává podobu moudrosti a významu/smyslu, působí jako průvodce v nitru, pomáhá ženě navázat kontakt s nevědomím. Animus se stává prostředníkem duchovního vývoje, je ztělesněním významu, dává ženě duchovní pevnost, vnitřní podporu, kompenzující její vnější "měkkost". Animus může ženu učinit vnímavější (více než muže) k novým tvůrčím nápadům (tj. žena jako věštkyně).

Vnitřní krásu tohoto anima žena objevuje postupně, vyvíjí se tak u ní zdravější cit, který více odpovídá realitě. S objevovaným citem se stává ženštější (s tím souvisí rozpad a znovuvytvoření jiné "persony"). Žena má radost z postupného návratu ke kořenům a větší vyrovnanosti, má radost z práce; může být spokojená i jako žena v domácnosti, inspirující svého muže k vyšším výkonům.

Podoba: 

- Ve snu se zjevuje v podobě různých mužů s rozdílnou povahou. Může vypadat jako krásný mladík, atlet, sportovní šampion, silák, svalovec, hrdina, dobrodruh, vůdčí osobnost, důstojník, učitel, profesor, lékař, farář, duchovní, duchovní autorita, guru, medicinman, šaman, umělec, slavný zpěvák, tenor, bratr, otec, moudrý stařec, trpaslík, obr, netvor.

- Může se také zjevovat jako lev, býk.

Příklady:

- Mytologie/filozofie/náboženství: Hádes, Hermés/Merkur, Krišna, Šiva (hinduismus), Ježíš, Lloyd George, Gándhí.

- Literární/filmové postavy/umění: Heathcliff (E. Bronteová), Modrovous, Tarzan.

Projevy:

- Animus (tj. muž ve snu ženy) může být pozitivní (úžasně kreativní, vede k tvůrčí aktivitě, je krásný) nebo negativní (silně destruktivní, nádherně nebezpečný). 

/Ukázka: 45leté ženě se zdálo, že dva lupiči v černých kabátech s kapucí vlezli do domu, kde se nacházela ona se sestrou (v reálu mrtvou). Začali mučit sestru a poté chtěli mučit i ji. Hlavní z lupičů dělal magická gesta a jeho pomocník kreslil náčrt na zeď, který však žena pochválila a náhle se změnila tvář mučitele na ušlechtilou hlavu umělce, uznal pochvalu a začal si čistit brýle. = Žena v reálu znala sadistický aspekt anima, neboť často trpěla silnými záchvaty úzkosti, pronásledovanými myšlenkou, že její blízcí jsou buď v nebezpečí nebo mrtví. DVOJITÁ POSTAVA ANIMA naznačuje psychický faktor, který má dvojí účinek - zlí lupiči/hodní umělci. Sestra v reálu zemřela mladá, byla umělecky velmi nadaná, ale svůj talent nevyužívala. Když snící žena uzná své nadání, zlý animus se vzdá zlých úmyslů. T. Crisp: Animus./

- Vlastnosti, které má animus, jsou výrazně mužské: vytrvalost, důkladnost, rozumnost, racionalita, houževnatost, odvaha, tvrdohlavost, bezcitnost, moc.

- Jeho charakteristické znaky jsou energie, ambivalentnost/nevyhraněnost (má dvojznačnou povahu), činorodost (pomáhá objevovat jiné aspekty lidského života). Řeší problémy a ukazuje, jak věci fungují. Má spíše méně dobrých myšlenek, ale o to více dobrých slov se závažným významem. Bývá trochu nepochopený nebo je v protikladu vůči svému okolí, aby se mohla dostavit idea obětování. Projevuje lásku navzdory zkouškám.

Význam:

- Animus má rozumující, rozlišující a poznávací charakter, týká se oblasti rozumu, uvažování a argumentování. Racionalizuje ženské vědomí a orientuje vědomí ženy navenek.

- Animus se často projevuje v ženě NEGATIVNĚ - nabývá na podobě negativního "posvátného přesvědčení" ("posvátné přesvědčení" měla např. Johanka z Arku). Žena pak hlásá konkrétní "posvátné přesvědčení" (často hlasitě, někdy i mužským hlasem), může dokonce vnutit takové přesvědčení ostatním v "brutálních emocionálních scénách". Taková žena může být někdy tvrdohlavá, chladná a nepřístupná.

- Představuje dynamickou "plodící" tvůrčí sílu, která se promítá do světa; představuje mentální a sociální/společenskou sílu ženy, schopnost ženy kreativně jednat ve "světě". Může ženě zprostředkovat sebevědomí, sebejistotu a odvahu.

- Animus je také pomáhající, skrytá síla vnitřní moudrosti a ducha ženy (např. v postavě OTCE), představuje nejen tradiční mínění, ale i filosofické a duchovní představy. Má duchovně řídící a tvořivý aspekt, ženu povzbuzuje k vlastní duševní iniciativě a aktivitě.

- Animus představuje spojení mezi egem/vědomím a nitrem/kolektivním nevědomím ženy. Měl by fungovat jako "brána" k obrazům kolektivního nevědomí, plnit roli moudrého "průvodce" do nevědomého světa, vést k hlubšímu pochopení nevědomí.

- Je jednou z nejdůležitějších příčin vášnivé přitažlivosti (a jejího opaku), může nabývat na podobě erotických fantazií.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Mohu rozpoznat svého vlastního vnitřního muže, a pokud ano, jaké má vlastnosti? Jak můj vztah s mým vnitřním mužem (tj. možná negativní obraz mého otce) ovlivňuje můj vztah s partnerem? Jsem ve snu připravena "vdát se" nebo "sjednotit" se svým vnitřním mužem? Pokud jsem v rozporu se svým vnitřním mužem, co stojí v cestě ke sjednocení? Pokud jsem našla jednotu se svým vnitřním mužem, co to přineslo do mého života? Je moje forma uvažování skutečně formou intenzivního emocionálního přesvědčení? Jak mohu najít větší jednotu se svým mužským já?

POZITIVNÍ (VNITŘNÍ) VŮDCE: Je velkou podporou pro ego ženy, podporuje ji ve vnějších činnostech a vede ji bludištěm vývoje. Je životodárnou postavou, vedoucí ženu k její individuaci.

PROMĚNA "PRINCE" VE ZVÍŘE: Tj. proces, jakým se animus stává vědomým. (V mýtech/pohádkách se žena nesmí svého tajemného/neznámého milence/manžela dotazovat nebo ho nesmí vidět; tzn. že když mu bude slepě důvěřovat a milovat ho, bude ho moci vykoupit. To se však nikdy nepodaří, svůj slib poruší, a teprve po dlouhém pátrání a velkém utrpení ho nakonec znovu najde. Paralela v životě spočívá v tom, že vědomá pozornost, kterou musí žena věnovat svému problému s animem, zabere mnoho času a zahrnuje mnoho utrpení. Pokud si uvědomí, kdo a co je její animus a co jí dělá, a pokud se tomu postaví čelem, místo toho, aby se nechala posednout animem, může se její animus proměnit v neocenitelného vnitřního společníka, který ji obdaří mužskými vlastnostmi, jako je iniciativa, odvaha, objektivita a duchovní moudrost.)

VDÁT SE ZA ANIMA: Většinou jde o celou sérii snů, kdy se žena postupně přibližuje k animovi a nakonec se za něj vdá. Je to úžasný duchovní zážitek, symbolizující integraci anima. (Jde o skutečné plné "manželství" ve vnitřním světě mezi mužskou a ženskou vnitřní stránkou. K dosažení je zapotřebí tvrdá práce na sobě, osobní růst, mnoho snů, atd.) / Příklad: Žena seděla ve snu u velkého jídelního stolu se členy rodiny a říkala jim, že si bude brát Ježíše. Byli tam všichni příbuzní, většinou ženy, které byly spíše jedovaté, nikoli podporující. (Rozhodnutí snící ženy je skutečným krokem k integraci s ideálním mužem, Ježíš často představuje to nejlepší v nás. Musí však stále zápasit s negativním vlivem rodiny.) T. Crisp: Animus/

Negativní aspekt (temný animus):

- Animus je negativní, pokud tlumočí kolektivní mínění, která nejsou pravdivá - tzn. kritický a umíněný hlas v sobě, soubor názorů autorit (rodiče, škola, přátelé, atd.). Pro ženu je nutné, aby si šla za svou vlastní pravdou, aby neposlouchala tento kritický hlas v sobě, odklonila se od něj, vší silou a soustředěně čelila tomuto kritickému hlasu v sobě!

- Negativní animus odčerpává ženskou energii, vše činí nevýrazným a chladným, zbavuje život pestrosti, vyvolává pocit prázdnoty a zoufalství, odvádí od aktivity a činností. Způsobuje podivnou pasivitu a paralýzu, hlubokou nejistotu.

- Negativní vlastnosti anima: brutalita, lehkomyslnost, prázdné řeči a tiché, zarputilé, zlé myšlenky.

SVŮDCE, VĚZNITEL, MUČITEL: Negativní aspekt anima se může projevit jako muž, který ženu vede do nebezpečí, vězní ji, mučí nebo bije.

ZABÍT NEGATIVNÍHO ANIMA: Je to osvobozující čin a zdravá reakce na nesnesitelný a kritický hlas v nitru (jaká by žena měla být, atd.), kterému žena naslouchala, neboť se identifikovala s negativním animem, podlehla jeho "nadvládě".


Zdroj: C. G. Jung: Duše moderního člověka; J. A. Sanford: Sny a léčení; E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Archetype of the Anima; Wikipedie

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!