SLUŽBY

Jediný sen je silnější, než tisíce skutečností.                                                                                                                      J. R. R. TOLKIEN

VÝKLAD SNU -PLACENÁ SLUŽBA

Vyložím vám sen a pomůžu vám odhalit jeho hlavní poselství. Více informací viz níže.

PORADENSTVÍ -SLUŽBA ZDARMA

Můžete mi zaslat stručný dotaz (např. techniky zapamatování, jednotlivé symboly) na e-mail. Odpověď obdržíte v co nejkratší době.

KURZVYKLÁDÁNÍ SNŮ

Připravuje se


VÝKLAD SNU - POSTUP, PODMÍNKY, CENÍK:

NECHTE SI VYLOŽIT SEN


Nabízím výklad Vašeho snu, neboť interpretace snů jsou mojí dlouholetou vášní a chci pomoci i Vám. Používám metodu hlubinně-analytického výkladu, intuici a dlouholeté zkušenosti. Přečtěte si pozorně postup a veškeré další informace. (Výklady snů jsou určeny pro klienty od 15 let.)

POSTUP
  1. Na e-mail (vykladanisnu@post.cz) zašlete POPIS VAŠEHO SNU (dle instrukcí níže) a zároveň uveďte, jaký CENOVÝ BALÍČEK (viz níže) jste si vybrali. Interpretace snů jsou časově náročné, proto jde o placenou službu. (Do předmětu zprávy napište "SEN"). Objednávka se považuje za závaznou přihlášku (viz OBCHODNÍ PODMÍNKY níže), a zároveň tím dáváte najevo, že souhlasíte se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (viz níže).
  2. Do 24 hodin Vám odpovím a pošlu VARIABILNÍ SYMBOL a INSTRUKCE K PLATBĚ. (Pokud se neozvu, zašlete prosím e-mail znovu, je možné, že nedorazil, neboť i to se stává.)
  3. Po obdržení platby Vám pošlu na e-mail výklad Vašeho snu, a to max. do 5 pracovních dnů.

POPIS VAŠEHO SNU

K interpretaci snu potřebuji znát tyto údaje (v žádném případě nebudou zneužity či předány třetí straně). Pokud nechcete některou informaci sdělit, nemusíte.

● Věk (věková kategorie), rodinný stav, zaměstnání 

 Popište svůj sen, uveďte i veškeré detaily, na které si vzpomenete, např.:

- Čísla, pokud se ve snu vyskytnou, počet věcí, lidí, nápadné tvary, atd.
- Barvy, prostředí, směr (vlevo/vpravo), zvířata, atd.
- Podobá se krajina/dům ve snu něčemu z reálného života?
- Jsou lidé ve snu podobní někomu z reálného života? Jsou to cizí lidé?
- Jakou náladu máte ve snu? Jaká atmosféra panuje ve snu? Jaké máte pocity?
- Co je ve snu nápadné? Nějaká podobnost s reálným životem? Co Vám to připomíná?

CENOVÉ "BALÍČKY"

Každý balíček má platnost 1 roku. (V tomto období můžete kdykoli posílat sny k výkladu. Vždy prosím v emailu uveďte Vaše jméno.)

     Balíček:      Počet snů k výkladu:    Cena:

       SINGLE:              1                                           150,-
       TRIO:                   3                                           420,-
       KVINTA:             5                                           690,-
       MAXI:                  10                                       1 350,-

Balíček můžete využít i pro výklady snů někoho jiného! V průběhu roku, kdy je Váš balíček stále aktivní, můžete podstoupit variabilní číslo někomu jinému. (V tomto případě předejte, prosím, dané osobě veškeré instrukce ohledně popisu snu.)

Balíček pozbude platnost výkladem posledního snu z balíčku, či posledním dnem ročního období (počítáno standardně 365 dnů). Emailem budete informováni, že balíček pozbyl platnost. (Pokud není balíček, tedy daný počet snů, vyčerpán během 365 dnů, pozbude platnost bez nároku na vrácení peněz.)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Zájemci o výklad snu zašlou email na adresu vykladanisnu@post.cz. Na základě této objednávky bude zájemce kontaktován emailem. Objednávka se považuje za závaznou přihlášku a vzniká tím smluvní vztah.
  2. Platba je splatná dle instrukcí, které žadatel obdrží emailem po zaslání objednávky. Platbu je možno provádět výhradně bankovním převodem, a to až v okamžiku, kdy žadatel obdrží variabilní symbol. Platba se zasílá na účet 2213324796/5500 (Raiffeisenbank), konstantní symbol 0308.
  3. Cena za výklad je smluvní a smluvní vztah vzniká v okamžiku, kdy zájemce výklad objedná prostřednictvím emailové objednávky. Písemná podoba smlouvy se nevyhotovuje. Vytvořením závazné objednávky vyjadřuje žadatel zároveň svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že zná obsah těchto obchodních podmínek a souhlasí s nimi v plné výši. Uhrazení částky se považuje za projev svobodné vůle každého objednavatele a ten tímto potvrzuje, že tak neučinil ani v tísni ani pod nátlakem.
  4. V případě nevyužití všech možností, které zvolený cenový balíček obnáší v rámci 1 roku (365 dnů), platba propadá bez náhrady.
  5. Výklad snů nenahrazuje v žádném případě lékařskou péči a jakékoliv závažné psychické příznaky by měly být konzultovány s lékařem či terapeutem. Autorka výkladů snů nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné mylné pochopení výkladu či jakékoliv důsledky, spojené s daným výkladem.
  6. Veškerá přání, připomínky a nesrovnalosti, vzniklé nad rámec těchto Obchodních podmínek budou řešeny s maximální snahou vyjít vstříc. Děkuji Vám za důvěru a věřím, že budete s mými službami spokojeni. 🙂

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady pro nakládání s osobními údaji klientů v souladu s GDPR                 (General Data Protection Regulation):

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány:

Osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pro účely, související s poskytovanými službami a pro zajištění dalších činností, které souvisejí s realizací služby; pro plnění zákonných povinností. Osobní údaje klientů nebudou prodávány, sdíleny ani pronajímány jiným subjektům.

Jaké údaje budou zpracovávány:

jméno a příjmení, popř. obchodní firma, e-mailová adresa, věk, rodinný stav, zaměstnání, údaje o sjednání a využívání služeb (např. údaje týkající se výkladu snů, e-mailová komunikace s klientem, atd.)

Jak je zajištěna ochrana osobních údajů:

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou, je zajištěna maximální možná ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány:

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž byly shromažďovány, mimo jiné za účelem splnění právních a účetních požadavků.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím počítače, a v písemné podobě.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, viz čl. 20 GDPR).

Má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu, uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

Souhlas s poskytnutím údajů může subjekt údajů odvolat odesláním e-mailu na adresu vykladanisnu@post.cz.

Subjekt údajů má právo požádat o informaci o zpracování osobních údajů, tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítače, a též v písemné podobě. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

24.5.2018www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!