Moudrý stařec/čaroděj

15.01.2021

Archetyp - MOUDRÝ STAŘEC

Podoba:

Má vyšší věk, je sešlý, většinou má bílý plnovous. Vyzařuje z něj důstojnost, přirozená autorita, velké životní zkušenosti, trpělivost, laskavost. Je důvěryhodný, vševědoucí, vždy stojí morálně na vyšší úrovni. Může mít čarodějnické schopnosti, ukazující na mimolidskou povahu. 

Archetyp "moudrého starce" může mít různé podoby:

   ● MOCNÁ BYTOST: starší muž (vyzařující vhled a vyvolávající pocit úcty); stařec z   hlubokých lesů; (pohádkový) dědeček; převozník; autoritativní postava; král

   ● RÁDCE: průvodce; poradce/rádce; mistr; mudrc; věštec; učitel; filozof; profesor; soudce; lékař; alchymista

   ● SVĚTEC: církevní hodnostář; kněz; moudrý mnich; prorok; poustevník; poutník

   ● DUCHOVNÍ BYTOST: duchovně mocná bytost; průvodce duší Psýchopompos; prastarý kmenový náčelník; mág; čaroděj; černokněžník; kouzelník; moudrý skřítek; guru; duchovní mistr; šaman; božstvo; bůh

   ● BRATR, PŘÍBUZNÝ: otcovská postava, udílející rady (též přikazující i zakazující); přítel; příbuzný

   ● MIMOLIDSKÁ PODOBA: vědoucí a pomáhající zvířata; duše zemřelého; duch předků

Příklady: 

- Archetyp "moudrý stařec" je univerzální postavou ve světovém náboženství a mytologii. Mytologie: Hermés Trismegistos, Thoth, Orfeus, Poimandrés

- Literární/filmové postavy: doktor Štrosmajer (film Nemocnice na kraji města), Zarathuštra; čaroděj Merlin (legendy o Artušovi), Yoda a Obi-Wan (film Hvězdné války), čaroděj Gandalf (Pán prstenů); profesor Brumbál (Harry Potter). 

Projevy:

- Jeho příznačné atributy jsou: dobro, dobrá vůle, ochota pomáhat, moudrost, poznání, znalosti, hluboké životní zkušenosti, reflexe, morální vlastnosti, bystrost, důvtip, rozvaha, intuice, vhled, poklid, uvolněnost, svěžest, majestátnost, hluboké odpoutání, smíření se životem, tajuplnost. Může z něj vyzařovat "dětská radost" ze života, dětská nevinnost.

- Jeho síla není fyzická, ale přichází zevnitř, prosvětluje, je (téměř) magická. Má čarodějné schopnosti, duchovní nadřazenost, má také přímý vztah k nevědomí. Máme k němu úctu, jeho rada je pravdivá.

- Může mít dobré i špatné aspekty, světlé i temné stránky. Jeho schopnosti mohou být využity pro dobro i zlo.

Význam:

- Ve snech se často objevuje tehdy, když má člověk potíže, je v beznadějné či zoufalé situaci, kterou není schopný sám zvládnout, nevidí žádné řešení, nebo prochází velkými životními změnami (např. v pubertě, krizi středního věku, ve stáří, na konci života). Objevuje se tehdy, když snící člověk potřebuje něco pochopit, potřebuje plán či hlubší vhled. Je duchovní oporou, neocenitelnou pomocí v nejtěžších chvílích. Představuje sílu, která nás vede a posiluje ve vnitřním boji.

- Moudrý stařec vede člověka po cestě vzhůru. Dává moudré rady a informace, nabízí vedení, podporuje, motivuje, pomáhá získat vhled, vede k většímu sebeuvědomění; symbolizuje intuici. Nepřikazuje, ani nekomanduje. Může klást otázky (např. "kdo jsi?", "odkud jdeš, kam jdeš?", "proč ses vydal na tuto cestu?", atp.), které pomáhají k uvědomění sebe sama, k uvědomění vlastního cíle, k soustředění vnitřní síly. Může být naším nejmoudřejším, nejlaskavějším a nejoddanějším přítelem a rádcem. 

- Je především archetypem smyslu, tzn. dodává lidskému utrpení smysl a řád. Je zosobněním ducha, Self, něčeho posvátného - a to hlavně v podobě moudrosti, hlubokých znalostí, osvícení, smysluplnosti bytí, vhledu a intuice. Představuje nejhlubší lidskou moudrost, takže psýcha snícího člověka se ocitá v blízkosti velké a ryzí duchovní síly. Duch (který je naší součástí) je vždy o krok napřed, než my (naše ego), ví víc, než my. 

- Tento archetyp hlavně pomáhá v našem morálním zušlechťování, poznávání, vede nás k "čistotě". Učí nás upřímnosti, soucitu, trpělivosti, snášenlivosti, odpuštění, pokoře, nesobecké lásce, víře, spočinutí v "božské přirozenosti". S jeho pomocí se můžeme odnaučit povrchnosti, uspěchanosti, aroganci, nenávisti, pýše, nedůvěře a podřízenosti pudové závislosti. Pomáhá nám proměňovat egoistické tendence osobnosti, zušlechťovat individualitu, může nám dopomoci ke "smrti ega".

- V blízkosti tohoto archetypu zakoušíme prastarý způsob myšlení. S jeho pomocí se naše ego může vyhnout destrukci, v naší psýše dochází k účelnému přemýšlení a soustředění morálních a fyzických sil, bez účasti vědomého myšlení.

- Může také testovat morální schopnosti člověka, a na základě výsledků této zkoušky může předat nějaký dar či dary.

- Pokud je však člověk "slepý" a "hluchý" k vlastnímu egoismu (pýcha, atd.), pak je v něm tento archetyp v latentním stavu a ve snech se neobjeví.

- S tímto archetypem se můžeme setkat i v běžném životě, a to hlavně v době velkých potíží,  např. v podobě nějaké moudré rady ("znenadání" nám někdo mravně ušlechtilý poskytne radu), vnitřního vnuknutí ("znenadání" něco objevíme, zjistíme), vnitřního hlasu, příběhu, vhledu do situace. 

Negativní aspekt:

I tento archetyp má svůj negativní aspekt. Může se jevit jako pomstychtivá a destruktivní postava, která může i zabíjet: např. zlý kouzelník (z egoismu koná zlo kvůli zlu); zlý čaroděj; zlý duch; zlosyn (součást proměn individuačního procesu); trýznitel; prapůvodní zlo.

Většinou vypadá jako bělovlasý stařec s velkým, hrozivým, nehybným obličejem. Může mít např. podobu hrozivého černokněžníka v dlouhém černém hábitu se špičatou čepicí, vypadajícího jako smrtka, který létá, a má v rukou pasovací meč. 

Objevuje se především ve snech starých lidí, kterým se nepodařilo uzrát ve skutečnou osobnost. Tito lidé jsou egoističtí, svévolní, zlomyslní, ztuhlí, úzkoprsí, neohební, bez humoru, bez vztahu k ženské stránce života. Lidé, kteří jsou "ovládáni" tímto negativním aspektem archetypu, se musí naučit být hraví, získat nadhled, atd.

OKŘÍDLENÝ MOUDRÝ STAŘEC:

Znamená nadřazený vhled.

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Archetype of wise old man; C. G. Jung: Výbor z díla II, III, Man and his Symbols

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!