Hrdina (hrdinka)

29.12.2021

Archetyp - HRDINA (případně HRDINKA)

Archetyp hrdiny nás fascinuje, učí a zušlechťuje po tisíce let. Tento archetyp se objevuje ve snech mužů i žen, především v první polovině života.

Podoba:

- Může vypadat jako "pohádkový hrdina" (tj. bezelstný, nesobecký, naivní, závazky jdou stranou, bezcílně vyráží do světa, je otevřený zážitkům zvenčí i z nitra) nebo jako "syn" (přichází s novými hodnotami), čaroděj, boží vyvolenec, skvělý lovec divoké zvěře, jakýkoli velkolepý muž.

- Často je charakterizován atributy slunce (tj. symbol vyššího uvědomění, vzniku osobnosti). (V mýtech se hrdina často rodí - ať už skutečně nebo symbolicky - při východu slunce.)

- Hrdina mívá "božský duch" i "démonickou sílu" (démonické atributy jsou hadí oči, osobní démon).

- Má zvláštní (skromný) původ (např. nemanželský syn chudé děvečky), zrození za neobvyklých okolností (toto stigma ho stále provází). Jeho narození a život jsou vždy v ohrožení.

- Je něčím výjimečný, má odlišný vnitřní život, odlišné dětství, je prostě "jiný", nějak "poznamenaný". (Hrdina si musí uvědomit svoji odlišnost a naučit se s ní žít, přijmout ji.) Při setkání s ním jsou lidé bezdůvodně nervózní, mohou se cítit ohrožení. 

- Obvykle mívá silné pomocníky, strážce, učitele - kteří představují celistvost psýché, vybalancovávají počáteční slabost hrdiny, umožňují mu vykonávat nadlidské úkoly, pomáhají (zjevně či skrytě) na cestě individuace. Např. archetyp otce (na začátku cesty, pomáhá odpoutat se od matky), archetyp moudré stařeny (často působí skrytě), pes (ochránce), zvířecí pomocníci (chytrost, instinktivní jistota a síla).

- Když je v beznadějné situaci, z níž ho může vysvobodit jen hluboká úvaha nebo výborný nápad, ale hrdina toho není schopen, objeví se archetyp moudrého starce (např. pomůže v boji proti strašlivé matce, umožní hrdinovi odpoutat se od matky) - tj. symbol personifikované myšlenky, přináší radu a pomoc, nebo ví jak obstarat užitečné informace, nebo podněcuje k uvažování.

Příklady:

- Mytologie/filozofie/náboženství: Herkules, Odysseus, Theseus, Achilleus, Iásón, Athéna, Artuš, Ardžuna (bojovník z Bhagavadgíty), Krišna, Kristus, sv. Tereza, Johanka z Arku.

- Literární/filmové postavy: Frodo, Aragorn, Boromir, Společenstvo prstenu (Pán prstenů), Honza (české pohádky), Zorro, Superman, Wonder Woman, kapitán Kirk (Star Trek).

Projevy:

- Má mimořádnou fyzickou sílu (tj. odraz "ducha" hrdiny), neobvyklé a nadprůměrné schopnosti a nadání. Je také vynalézavý, schopný najít cestu z nebezpečí, má důvtip a odvahu.

- Je skromný, pokorný, zapírá rány a nikdy si nestěžuje, přijímá vše jako svůj úděl.

- Stává se hrdinou v okamžiku, kdy on i jeho svět trpí symbolickým nedostatkem, když se děje nějaké bezpráví či životy nevinných jsou v ohrožení. Má nějak zakročit a vyvést lid z nesnází. Vydává se na cestu zasvěcení, aby probudil vnitřní vědění nebo duchovní sílu; jeho posláním je bojovat se zlem (např.  nenávistí/zlem lidí, projevujícím se ve válce, v pohrdání životy jiných).

- Má bázeň před hlasem svého nitra, který mu také přináší něco zlého (aby si byl vědom svých nectností). Démon vnitřního hlasu znamená nejvyšší nebezpečí, ale zároveň pomoc. (Pokud podlehne vnitřnímu hlasu jen zčásti a díky sebeutvrzování se nenechá zcela pohltit, může tento hlas asimilovat, a pak se ukáže, že zlo ve skutečnosti přineslo spásu a osvícení.)

MÝTUS HRDINY (univerzální vzorec ve všech kulturách):

1/ Zázračné a skromné narození, odloučení od světa (např. vyčlenění ze společnosti).

2/ Raný důkaz o jeho nadpřirozené síle, získání moci.

3/ Rychlý vzestup síly (záchrana animy, zkoušky, atd.).

4/ Triumfální boj se silami zla (boj s drakem/strašlivou dračí matkou, negativním aspektem archetypu matky, s monstry), zvládá největší nebezpečí, zvládnutí porážky (např. pád do hlubiny), stále obtížnější fyzické a vnitřní překážky, obavy o přežití. (Nevědomí na sebe bere podobu překážek/monster/příšer, nad nimiž musí zvítězit důvtipem a odvahou.) Poté může následovat "znovuzrození", "přemožení smrti" (např. záchrana v nemocnici před smrtí), kdy projde proměnou, získává nové kvality, někdy také jinou podobu.

5/ Vítězný návrat ke svým lidem s něčím, co má pro všechny velkou hodnotu, postup na cestě individuace, sňatek s animou, avšak možnost "spadnutí" do pýchy a arogance (hybris).

6/ Možný pád (většinou je jeho zkázou něco "nepatrného" - zrada, zranitelné místo, dárek, atd.) nebo "hrdinské" obětování (může skončit smrtí hrdiny). Smrt hrdiny je symbolem proměny, znamená dosažení zralosti (tj. konec jedné životní fáze). (Výzvou hrdinství je, že může na cestě zahynout, ale to pro hrdinu/člověka s posláním nic neznamená.)

(Když člověk tuto fázi zvládne, dosáhne rozšířené vědomí/zralost, hrdinský mýtus ztrácí na významu.)  

Význam:

- Sny o hrdinech (symbolika hrdinů) se objevují tehdy, když naše ego potřebuje posílit, vědomá mysl potřebuje pomoc s nějakým úkolem, který nelze dokončit bez pomoci nebo bez využití zdrojů síly, které leží v nevědomí.

- Vede nás k širším životním zkušenostem, hledání vlastní cesty, k většímu sebevyjádření, dosažení plnější zralosti. Zpodobuje naši vlastní schopnost transformace a odvahy, schopnosti řešit problémy, vyrovnat se s potížemi/strastmi v životě, vnějšími a vnitřními překážkami, zoufalstvím a pochybnostmi o sobě, pocity zbytečnosti a nelásky. Dává nám naději a motivaci.  

- Vítězný hrdina představuje cestu lidského vědomí: je symbolem vědomí, vědomého ega, vynořování rozšířeného vědomí (to symbolizuje hrdinova výjimečnost, jinakost), rozvoj ega-vědomí, uvědomění si vlastních sil a slabostí. Ego se musí osvobodit od nevědomí (temnota/zlo), tzn. porazit temnotu (nevědomí/zlo) - tj. vítězství světla nad temnotou, vědomí nad nevědomím. 

- Hrdina je symbolem pro rozvoj sebeuvědomění"vznik/vývoj skutečné osobnosti", k čemuž je třeba odvaha. (OSOBNOST: tzn. uskutečnění celosti, vyšší uvědomění, člověk se oddělí od nevědomosti stáda, je věrný svému vlastnímu "zákonu", osvobodí se od konvencí, volí si vlastní cestu, jde "nevyšlapanou cestou" do neznáma, má pocit "povolanosti", naslouchá hlasu nitra, tj. rozšířenému vědomí. Jen málokdo se toho však odváží; když se ale člověk nestane osobností, promešká smysl svého života.)

- Hrdina nám ukazuje, že lze žít bez strachu, prožít "znovuvzkříšení" (např. překonat depresi, zkušenost blízké smrti), postavit se proti tabu a konvencím, kráčet beze strachu vstříc smrti, nebát se "démonů", atd. Pro cestu hrdiny je typické, že se setká se strachem a nejistotou, zoufalstvím - stejně jako my všichni - a vše překoná. Hrdina je ten, kdo je odvážný, i když cítí strach a bolest, kdo se vydá na cestu, přestože je zatížený traumaty z dětství, strachem, atd.

- Hrdina symbolicky vyjadřuje oddělení ega od rodičovských archetypů (z raného dětství), osvobození  od tužeb po bezstarostném dětství (kde dominuje matka), pomáhá k získání zralosti. Ego se musí osvobodit od nezralosti (infantilní stav), tj. překonat infantilitu

-Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Můžu poznat, že životní proces ve mně je hrdinský, protože neustále čelím životním výzvám? Mohu jako člověk zažívat něco z tohoto hrdinství ve svém každodenním životě a ve vztazích? Jaké jsou vnitřní i vnější životní výzvy, kterým čelím? Mohu je definovat a podívat se na svou strategii, jak se s nimi vypořádat?

VE SNECH ŽEN (V PRVNÍ POLOVINĚ ŽIVOTA): Budování a stabilizace vlastní osobnosti; hrdina je vzorem nejen pro vnitřní vývoj, ale také ideálem muže-partnera, jehož hledá.

DÉMONI, PŘÍŠERY/MONSTRA, DRACI, (KOSMICKÉ) SÍLY ZLA, PŘEKÁŽKY: Jsou to "temná" stvoření našeho nevědomí, tj. nevědomí se ukazuje v této podobě (často ve snech). (Ve starověku lidé zpodobovali zakázáná a potlačovaná osobní nutkání, strach a pudy jako duchy/démony.) Mohou nás připravit o vůli žít, dovést nás k nemoci, sebevraždě. Hrdina nám ukazuje, že jim lze čelit, zvítězit nad nimi (tzn. nabýt rozšířenější vědomí); musíme však nejprve uznat existenci Stínu (tj. potlačená část v nitru), ovládnout a asimilovat jej, a poté můžeme z tohoto neuvěřitelného vnitřního potenciálu čerpat sílu. (Pro většinu lidí však zůstává "tmavá" strana nevědomá). 

KONFLIKT MEZI HRDINOU A STARÝM KRÁLEM: Někdy musí hrdina zabít starého krále, aby se uvolnila cesta hrdiny k individuaci. 

POTÝKAT SE SE STRACHEM: Čím víc se hrdina přibližuje světu instinktů (nevědomí), tím větší je nutkání z něj uniknout a zachránit světlo vědomí před temnotou. Vědomí se přitom silně brání, aby nebylo pohlceno primitivností a neuvědoměním pudové sféry. (Strach je věčné téma mýtu hrdiny.)

Negativní aspekt:

- Stane se hrdinou tím způsobem, že připraví o moc ostatní.

- Jakkoli se ztotožňujeme s archetypem hrdiny, musíme si dát pozor na možnost přehnané pýchy a arogance. Taková pýcha může vést k nerealistickému sebehodnocení a pokusům plnit si nemožné sny. Naším cílem je získat přístup ke svému potenciálu, ale zároveň nepodlehnout pýše a aroganci.

Zdroj: C. G. Jung: Duše moderního člověka; Výbor z díla II; Man and his Symbols; T. Crisp: Dream Dictionary - Archetype of the Hero-ine; C. Myss: A Gallery of Archetypes (Hero/Heroine); J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; J. A. Sanford: Sny a léčení

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!