Svlékat se, být svlečený, být nahý

30.10.2021

SVLÉKAT SE

- Především znamená odstraňování určitých postojů/stanovisek nebo "vnější fasády", kterou používáte při jednání s druhými lidmi, v sociálním životě. (Podle druhu/typu sundavaného oblečení lze poznat, s jakými pocity či postoji se potýkáte.) 

- Také to může znamenat, že se zbavujete vrstev sociálního chování, za které jste se ukrývali, nebo se zbavujete postojů, kterými jste se chránili (dokonce i těch částí osobnosti, které vznikly z traumat v minulosti nebo z obtížných životních situací).

- Někdy to může doslova znamenat, že se "dostáváte něčemu na kloub" (tj. náhle vidíte/chápete něco, co váš každodenní přístup nebo situace jinak skrývá). 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: V jaké situaci je oblečení sundaváno? Na jaký aspekt v životě to poukazuje? 

SVLÉKAT SE V PŘÍTOMNOSTI NĚKOHO: 

- Zřejmě to znamená, že se stáváte uvolněnější nebo důvěrnější vůči té druhé osobě; také to ale může poukazovat na nasměrování k sexuálním důvěrnostem

- Také to může znamenat, že odhalujete své skutečné Já.

BÝT SVLEČENÝ

- Znamená to, že "odhazujeme" masku, postoje a pocity, zakrývající naše skutečné emoce. Odhalujeme tak svoji skutečnou povahu a pocity. 

- Většinou představuje problémy s odhalováním vašich skutečných pocitů, kdo doopravdy jste. Sen tak vyjadřuje, jak vy sami předpokládáte, že by vás ostatní viděli, kdybyste jim odhalili své skutečné pocity (týkající se hlavně náklonnosti, lásky, sexuality).

- Mohou to být také vaše obavy, aby ostatní neviděli vaše nedostatky a nedokonalosti, nebo dokonce strach, že jsou vaše nedostatky a zranitelnost odkryté a ostatní je vidí.  

- Pokud jste nedávno zažili v reálném životě duševní otřes (rozchod, rozvod, atd.), může sen takto upozorňovat na vaše skutečně pocity zranitelnosti, ztráty, "změnu identity"(smrt "starého Já"). Sen vyzývá začít pracovat na své regeneraci, obnově.

BÝT NAHÝ VE SPOLEČNOSTI JINÉ OSOBY: Může to znamenat přání, aby nás druzí viděli přesně tak, jací jsme ve skutečnosti. Nebo to také může symbolizovat naše přirozené pocity být si s někým důvěrně blízcí.  

BÝT NAHÝ NA VEŘEJNOSTI, MEZI OBLEČENÝMI: Tzn. snaha vymanit se z vlastních choulostivých pocitů. Reakce (nás i druhých) odkrývají naše sebevědomí a zranitelnost, ale také obavu (že "odhalování" je nevhodné).                                                       Když jsou ostatní pobouření: Tzn. že je pobouřilo naše pravé Já, je třeba něco zřejmě napravit. Když nás ostatní ignorují: Nikdo nevěnoval našemu "sebeodhalení" pozornost. Když nás ostatní přehlížejí: To naznačuje marnost naší snahy odhalit své pravé Já osobám, které o to nemají zájem. Když se nám ostatní vysmívají: To poukazuje na jejich neupřímnou snahu.

UTÍKAT ULICÍ NAHÝ: Může to symbolizovat vaši skrytou touhu odhalit svou zranitelnost a odložit Personu (tj. masku)... Může tak jít o projev vaší touhy po větší opravdovosti, ale zároveň je přítomen strach se více otevřít.

BÝT SÁM A SVLEČENÝ/NAHÝ: Když jsme sami, nahota je většinou příjemná. Znamená to, že si sami umožňujeme poznat, kdo doopravdy jsme pod povrchem společenských rolí, pravidel, masek. 

SNAHA ZAKRÝT SVOJI NAHOTU: To zřejmě souvisí s pocity stydlivosti ohledně svého skutečného, přirozeného Já. 

BÝT SVLEČENÝ U DOKTORA: Může ukazovat na vaše přání, aby se na vás někdo důvěrně díval, dotýkal; nebo jde o potřebu péče, jelikož se cítíte vnitřně zranění. 

OPALOVAT SE NAHÝ: Představuje zkušenost s odhozením společenských postojů, póz a masek (které někdy musíme mít, abychom přežili ve vztazích s ostatními). 

BÝT NAHÝ, NAHOTA, též NAHOTA PROSVÍTÁ SKRZE ODĚV

- Především to je naše odhalená přirozenost, jde o pocit exponovanosti/odkrytosti, který může být žádoucí či nežádoucí, záleží na celkových okolnostech a pocitech ve snu. (Také hraje roli  skutečná stydlivost vůči nahotě, jak sami pohlížíte na nahotu, atd. Např. pokud je malé dítě trestáno/napomínáno za přirozené odhalování, v dospělosti může být takový člověk "zaseknutý" v tomto chování a toužit po přijetí odhalování z rané fáze růstu.)

- Může znamenat, že jste odhalili se svého pravého Já v reálném životě více, než je pro ostatní přijatelné. 

- Také to může znamenat, že cítíte, že lidé znají vaše pocity nebo přání, nebo jsou otevření vůči vašim pocitům. To se týká hlavně sexuálních pocitů nebo takových pocitů, které obvykle skrýváte.

- Může naznačovat přání být atraktivní a nepřehlédnutelný, chtít upoutat pozornost.

- Může symbolizovat vaši otevřenost vůči svým vlastním, skutečným pocitům. Jste otevření a neskrýváte to, co jste. (Jste tak schopní přiblížit se k tomu nejvyššímu a nejposvatnějšímu bez jakýchkoli přetvářek.)

ÚZKOST OHLEDNĚ NAHOTY: 

- Naznačuje váš strach, že ostatní vědí, co si skutečně přejete/cítíte. Strach z odhalení přání a jednání, která jsou považována za společensky nepřijatelná (např. přichycení při sexu, projevení slabosti/zranitelnosti, atd.) - takže člověk za to cítí vinu, je vyděšený/otřesený ohledně toho, že ostatní vidí jeho přání a pocity. 

- Nebo to může ukazovat na vaši úzkost, že se necítíte být dostatečně společenští nebo máte pocit, že postrádáte schopnost dostát společenským normám.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Clothes, Nude, Naked; C. Nesso: Tajemství snů; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever III.; R. S. Sharma: Juliánova cesta

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!