Anima

26.01.2022

Archetyp - ANIMA

"Anima" je "vnitřní žena", která se projevuje ve snech a fantaziích mužů. Je to fascinující duševní obraz, zosobňující ženství (ženská povaha a vlastnosti) v psýché (v nevědomí) všech mužů. 

Obraz animy je "zděděný" psychický adaptační systém, pocházející z pradávných dob. Anima je v nevědomí, takže muž nad ní nemá  žádnou kontrolu. (Muži sice ovládají život skrze mysl/rozum, ale život k nim přichází skrze animu.) Je zdrojem afektivity a psychické energie, emocí. 

Představuje archetyp života (má aspekt archetypu smyslu), konkrétně je to archetypický obraz ženy (má aspekt pozitivní i negativní) s mimořádně velkou hodnotou, hlubokou citovou odezvou. Každý muž v sobě nosí obraz jedné určité ženy, který je jakýmsi "koncentrátem" všech dojmů z ženy jako takové, obsahuje všechny zkušenosti, které měli naši předkové (muži) s ženami. 

Je to autonomní komplex v psychice (v nevědomí) muže, který je stále projektován na ženy! Tzn. muž stále v běžném životě promítá/projektuje svůj vnitřní obraz animy do každé ženy, k níž se citově přiblíží. Ve své podstatě je anima neosobní, takže u všech mužů může propuknout projekce vnitřní animy! (To je zdroj problémů, neboť muž se bezhlavě zamilovává do svých projekcí a nevšímá si skutečných vlastností partnerky, která mu poplete hlavu; také to brání individuaci.) (Tím, že muži projektují na ženy svou vlastní animu, chápou ženskou erotiku a citový život žen chybně!)

VZTAH K ANIMĚ (kontakt s vnitřní animou):

PŘÍLIŠ SILNÝ NEGATIVNÍ (NEVĚDOMÝ) VLIV ANIMY: Charakter muže se velmi zženšťuje, muž je velmi citlivý, hysterický, náladový, vznětlivý, žárlivý i ješitný, může vzniknout duševní choroba.  

POSEDLOST ANIMOU: Muž se považuje za intelektuála, ale ve skutečnosti je posedlý animou, která neumožňuje skutečné kreativní myšlení, muž se vyjadřuje "chytře", "chytře" argumentuje, vždy se cítí "správně", ale ve skutečnosti se vyhýbá "skutečnému" setkání s lidmi nebo životním zkušenostem. Často ho přitahuje pornografie, aby uspokojil odepřené osobní potřeby. Posedlost animou se může projevovat i tak, že se muž chce proměnit v ženu, nebo je posedlý smyslnou nebezpečnou ženou "femme fatale".

ZTRÁTA ANIMY: Důsledkem může být zkostnatělost, stereotypie a fanatické lpění na zásadách nebo naopak rezignace, únava až dětinské změknutí a sklony k alkoholu

SPRÁVNÁ INTEGRACE ANIMY: Tzn. že muž má stejně rozvinuté mužské i ženské já, dokáže prožívat i svou ženskou část duše (k tomu je třeba odvaha a tvrdá práce na sobě!), čímž dosáhne celistvosti a stane se silnější. Muž dokáže integrovat své vlastní emoce, citlivost a intuici. Skrze kontakt s vnitřní animou se v něm probouzí větší citlivost, kterou se nebojí dávat najevo (např. pláče na představení, nestydí se dávat najevo svou citlivější stránku). Učí se rozlišovat své pocity i chování k ženám. Někdy se projevuje až žensky, ale nesnižuje to jeho mužskou podstatu. Uvědomuje si své hluboké potřeby v nitru, zažívá pocity celistvosti, je méně závislý na partnerce (i bez ní se cítí celistvý). Vyrovnal se s prvotní zkušeností s matkou (oddělil se od matky), takže má realistický vztah s partnerkou, je schopný jí pomoci, aby našla cestu ke své ženské stránce rychleji a necítila se ohrožená. (Integrace animy neznamená oblékat se do ženských šatů, rozvoj homosexuality, podstoupení operace ke změně pohlaví - to vše naopak vede k větší nevyrovnanosti!) 

Čtyři vývojová stádia v PROCESU INTEGRACE ANIMY:

Muž postupně s věkem (ideálně) prochází čtyřmi stupni vývoje, v životě jsou občas tato stádia "projikována/projektována" různě podle potřeby. Muž tedy projektuje na určitou ženu svou animu buď v 1. stádiu nebo ve 2. či 3., postupně tak dochází k projekci animy ve 4. stádiu. Někteří muži však skončí jen u prvního stádia (!), nedokáží postoupit do dalších fází, proto nejsou v žádném hlubokém vztahu s partnerkou spokojení.

Bohužel většina mužů také odmítá připustit, že nějakou ženskou stránku duše vůbec mají, natož aby s ní "komunikovali". Navenek působí muži silácky, ale uvnitř jsou slabí vůči všem vlivům nevědomí.  

JAK VYJÍT S ANIMOU, JAK SE PŘIBLÍŽIT ANIMĚ: Lze to tím způsobem, že muž pojme vnitřní postavu animy jako autonomní osobnost a obrátí se na ni s osobními dotazy. (Tím nahlédne/porozumí, jak na něj anima působí, získá i ochranu před nevědomými obsahy animy).  Také je důležitá "cesta do nevědomí" skrze interpretaci snů, pochopení obrazů, které anima vytváří. 

1/ První stádium reprezentuje "EVA". Tato fáze je čistě instinktivní a biologická, souvisí se základními pudy k reprodukci a instinktivními pudy mezi matkou a dítětem. "Eva" je ztotožňována s vlastní matkou, která hraje ve vývoji vztahu k animě významnou roli! V raném dětství je muž těsně připoután k matce, ale později v životě je extrémně důležité oddělení/odpoutání od matky. U přírodních národů je tento přechod k samostatnosti a nezávislosti na matce provázen rituály, které však moderní člověk nemá, takže k opravdovému odpoutání bohužel často nedochází! Matka tak stále udržuje syna v bezpečí před temnými obrazy z nevědomí. V manželství potom muž přenáší vnitřní "obraz matky" na manželku, cítí se "spoutaný" (neboť se mu stále nedaří odpoutat se od matky/manželky), dochází k rozvodům. Jakékoli lekce se muž naučil v dětství v souvislosti s matkou, prožije je se svou partnerkou. Muž by se měl snažit rozpoznat city, které se utvářely v dětství (a na této dětinské úrovni bohužel zůstaly). 

Aby muž skutečně dospěl, musí transformovat dětskou závislost (na matce), hněv, agresi, obviňování, zbožňování, atd., uvědomovat si své nevědomé chování a myšlenky.   

BOLESTNÉ/OHROŽUJÍCÍ ZKUŠENOSTI S MATKOU vedou k tomu, že muž má obtížné vztahy se ženami nebo je neschopný navázat skutečný fyzický/příjemný kontakt. Muž se zřejmě stane intelektuálem, ale bude citově vyprahlý nebo emocionálně nestabilní, umíněný, tvrdohlavý, neústupný. Skutečné citové nebo intimní splynutí je pro něj ohrožující, neboť se dostává do blízkosti bolesti/strachu, spojeného s matkou. Sexualita je možná, ale bez hlubšího citového spojení.

/Příklad: Mladý muž se ve snu setkal v tajemném lese (tj. nevědomí) s magickými tvory a s "nejkrásnější" lesní dívkou, přičemž věděl, že když s ní odejde do lesa, najde neuvěřitelnou lásku, ale zároveň bude ztracený pro svůj svět a stane se "lesním tvorem". Vnitřní hlas mu řekl, aby odolal a myslel na nějakou pozemskou ženu, což se slzami v očích udělal, poté nadpozemské bytosti zmizely a on místo opustil. (Kdyby v lese zůstal, ztratil by v reálném životě smysl pro identitu, byl by posedlý přírodními silami, které jsou v něm aktivní, a ztratil by kontakt s vnějším životem, rodinou a přáteli.) T. Crisp: Anima/

2/ Druhé stádium reprezentuje "HELENA". Tato fáze je romantická a estetická, rovněž zahrnuje sexuální prvky, ale zabývá se také osobností milované osoby a společenskými procesy. "Helena" personifikuje kolektivní sexuální ideál.

3/ Třetí stádium reprezentuje "PANNA MARIE". Ztělesňuje lásku, přesahující pouhé biologické, emocionální, intelektuální a sociální pudy, zrození intuitivního vhledu. Ukazuje možnost hlubokého dávání a objevování zkušeností, proudících z nevědomí. Muž má potřebu vytvářet pevné svazky, objevuje se duchovní cítění.

4/ Čtvrté stádium reprezentuje "SOFIE". Tato fáze vede k nové formě moudrosti muže. Anima ztrácí na chaotičnosti, získává podobu učení, moudrosti a významu/smyslu, působí jako průvodkyně v nitru, pomáhá muži navázat kontakt s nevědomím.

Podoba:

- Ve snu se zjevuje v podobě různých žen, které mají různou povahu. Může vypadat jako hezká dívka, oslnivá krasavice, neúprosná žena, chladně svůdná žena, panovačná milenka, známá dívka/žena (která zaujala spáče), tajemná ženská postava (žena z lesa, žena v jeskyni, svatá žena), žena disponující duchovní mocí, "andělská" žena, bohyně, kněžka, milenka, dcera, sestra, matka, babička, (destruktivní) čarodějnice, femme fatale.

- Může se také zjevovat jako tygřice, lvice, loď, moře, přístavní město.

Příklady:

- Mytologie/filozofie/náboženství: Pallas Athéna, Ariadna, Helena Trójská, Kwan-Yin (čínská bohyně), Kálí, Šakti (hinduismus), Fatima (islám), rytířský kult dámy ve středověku (zvolená dáma byla pro rytíře zosobněním animy, tzn. individuální úsilí muže o rozvoj vztahu s animou), Panna Marie (bezmezně uctívána, její zcela pozitivní obraz však vedl ke vzniku negativní víry v čarodějnice), Sofie (Moudrost).

- Literární/filmové postavy/umění: Madam Bovaryová (G. Flaubert), Beatrice (Dante: Božská komedie), Rusalka, Mona Lisa.   

Projevy:

- Anima (tj. žena ve snu muže) může být pozitivní (úžasně kreativní, krásná) nebo negativní (silně destruktivní, nádherně nebezpečná, femme fatale).

- Oduševnělá, naivně chytrá, tvořivá, citová, vášnivá, vždy andělská. Má charakter "sfingy" (tajemná, výmluvně mlčící), neurčitá a plná příslibů, záhadně cudná, má stálé proměny nálad (tajemná/rozjásaná, tichá/upovídaná), mnohoznačná, neklidná.

Význam:

- Skrze animu ve snu lze (po důkladné analýze) přivést muže zpět k přímým zkušenostem ve vztahu s matkou. Prvotní zkušenosti vznikaly v nejranějším dětství, proto se prezentují spíše v podobě abstraktního symbolu, než vlastní matky. (Konfrontace se silnými/hlubokými zážitky, týkajícími se bezmoci a závislosti v raném dětství, bývá obtížná.)

- Představuje tvořivou psychickou sílu, kreativitu, intuici, péčovatelské kvality, přirozenost, spojení s přírodou, emoce, vyjadřování citů (muži v reálném životě většinou málo vyjadřují city, nevěnují se péči, intuice a kreativita jsou latentní, atd.). Symbolizuje zvláštní/tajemný potenciál lidské mysli, představuje schopnost očistit mysl od předsudků a otevřít ji intuici, transformovat osobnost muže.

- Anima má charakter eroticko-emocionální, souvisí se sexualitou, je jednou z nejdůležitějších příčin vášnivé přitažlivosti ve vztazích/manželství. Anima je jako eros základem vztahu (vztah/manželství jsou dány hlavně erotickou povahou animy). Pochopením animy lze vidět, jak muž zachází se svými emocemi, jak vyjadřuje city partnerce. (Anima, "žijící" v nitru muže, usiluje o to, aby v reálném životě měl muž vztah s ženou.)

- Anima představuje spojení mezi egem/vědomím a nitrem/kolektivním nevědomím muže. Měla by působit jako "brána" k obrazům kolektivního nevědomí, plnit roli moudré "průvodkyně" do nevědomého světa, vést k hlubšímu pochopení nevědomí. V určitém slova smyslu by měla být zdrojem naplnění života, cílem nejniternějších tužeb muže. 

- Pohání muže k (odvážným) činům a dobrodružství.

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Mohu rozpoznat svou vlastní vnitřní ženu, a pokud ano, jaké má vlastnosti? Jak můj vztah s mou vnitřní ženou (tj. možná negativní obraz mé matky) ovlivňuje můj vztah s partnerkou? Jsem ve snu připraven se oženit nebo sjednotit se svou vnitřní ženou?

MATKA/ČARODĚJNICE: Většinou ve snech mladých mužů, kteří se ještě neosvobodili od své dětinskosti (tj. závislosti na matce)!

KRÁSNÁ DÍVKA: Představuje "cenu" pro "hrdinu", jedná jako "duše" muže. Objeví se tehdy, když muž projeví odvahu a vyrazí jako hrdina "do světa". Symbolizuje tvořivou povahu vývoje v daném okamžiku,  dobrou předzvěst budoucnosti.

ANIMA JAKO PRŮVODKYNĚ: Anima působí jako průvodkyně po vnitřním životě, duchovním světě, který byl dříve nevědomý/neznámý. Pomáhá muži navázat kontakt s obsahy nevědomí

OŽENIT SE S ANIMOU: Většinou jde o celou sérii snů, kdy se muž postupně přibližuje k animě a nakonec se s ní ožení. Je to úžasný duchovní zážitek, symbolizující integraci animy. (Jde o skutečné plné "manželství" ve vnitřním světě mezi mužskou a ženskou vnitřní stránkou. K dosažení je zapotřebí tvrdá práce na sobě, osobní růst, mnoho snů, atd.) /Příklad: Muž cítil ve snu odevzdanost, vnitřní změny. Tasil meč, dívka ho prosila, ať s ním nemanipuluje, protože je posvátný, ale on díky vnitřnímu vedení správně provedl "obřad meče" a stal se "vůdcem". Položil dívce (v orientálním oděvu) meč na skloněný krk a spontánně dokonal jakýsi rituál. Tento poslední akt byl obřadem manželství, jejich vztah se "změnil", hloubka vzájemného citu se upevnila. (Tzn. muž se setkal s animou a integroval ji.) T. Crisp: Anima/

Negativní aspekt (temná anima):

- Negativní aspekty animy jsou náladovost, iracionální pocity, úzkost, žárlivost, také láska, která se drží toho, co je bolestivé nebo destruktivní

ČARODĚJNICE; ŽENA ZABÝVAJÍCÍ SE ZLÝMI DUCHY; ŽENA VZBUZUJÍCI STRACH: Představuje temnou stránku vlastních emocí. Proměnlivé nálady vedou k depresím, sklíčenosti, skleslosti, zoufalství, pocitům beznaděje. Tento temný vnitřní stav pohlcuje jakoukoli radost nebo úspěch. Muž bývá podrážděný, ​​popudlivý, urážlivý, nemilovaný a neschopný milovat

ŽENA/MATKA, JEŽ VŠECHNO "OTRÁVÍ" KOUSAVÝMI/KRITICKÝMI POZNÁMKAMI, KTERÉ BOLÍ A PONIŽUJÍ: V muži přežívá sebekritika (zřejmě ze zkušenosti se skutečnou matkou, z raného dětství, atd.) 


Zdroj: C. G. Jung: Duše moderního člověka; J. A. Sanford: Sny a léčení; E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Archetype of the Anima; Wikipedie

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!